ชื่อลูกวันศุกร์ ตั้งชื่อมงคลลูก สำหรับเด็กที่เกิดวันศุกร์พร้อมความหมายดี ๆ

ชื่อลูกวันศุกร์ ตั้งชื่อมงคลลูก สำหรับเด็กที่เกิดวันศุกร์พร้อมความหมายดี ๆ

ขอนำ ชื่อลูกวันศุกร์ มาแบ่งปันเหล่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาชื่อลูกความหมายดี ๆ ค่ะ มาตั้งชื่อลูกให้มงคลสำหรับเด็กที่เกิดวันศุกร์พร้อมความหมายดี ๆ กันค่ะ

วันนี้ theAsianparent Thailand ขอนำ ชื่อลูกวันศุกร์ มาแบ่งปันเหล่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาชื่อลูกความหมายดี ๆ ค่ะ มาตั้งชื่อลูกให้มงคลสำหรับเด็กที่เกิดวันศุกร์พร้อมความหมายดี ๆ กันค่ะ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีฤกษ์คลอดลูกวันศุกร์สามารถนำชื่อเหล่านี้ไปตั้งชื่อลูกได้เลยค่ะ

ชื่อลูกวันศุกร์

ชื่อลูกวันศุกร์

ชื่อ ลูกวันศุกร์

 • ภูดิศ อ่านว่า พู-ดิด เจ้าแห่งความเจริญ
 • กันตภณ อ่านว่า กัน-ตะ-พน พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี
 • ศดิศ อ่านว่า สะ-ดิด เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • ศาสะ อ่านว่า สา-สะ ผู้เป็นใหญ่
 • ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ ความมีชีวิตอยู่,การดำรงอยู่,ความมั่นคง
 • ธีภพ อ่านว่า ที-พบ มีปัญญาดีรุ่งเรือง
 • อนุทัต อ่านว่า อะ-นุ-ทัด ได้รับความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่
 • สุนิติ อ่านว่า สุ-นิ-ติ ผู้มีความเป็นธรรมกับคนทั้งหลาย
 • ปุณพจน์ อ่านว่า ปุน-นะ-พด ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กัน-ตะ-พิด ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • ชัชพิสิฐ อ่านว่า ชัดพิสิด นักรบผู้พิเศษ
 • ตั้งชื่อลูก พร้อมความหมาย+คำอ่าน ความหมาย ชื่อมงคล
 • ณัชชา อ่านว่า นัด-ชา ผู้เกิดเพื่อความรู้
 • สาธกา อ่านว่า สา-ทะ-กา  ผู้ทำให้สำเร็จประสงค์
 • ชนิตา อ่านว่า ชะ-นิ-ตา ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
 • ปุณณภา อ่านว่า ปุน-นะ-พา  ผู้มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม
 • ศุทธดา อ่านว่า สุด-ทะ-ดา ผู้มีความสะอาดหมดจด
 • ปาณิศา อ่านว่า ปา-นิ-สา เจ้าแห่งชีวิต
 • สุทัตตา อ่านว่า สุ-ทัด-ตา ประทานมาดีแล้ว ,เกิดมาดี
 • ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก ให้เกิดสิริมงคล, ให้เกิดโชค
 • กนิษฐา อ่านว่า กะ-นิด-ถา น้องสาวคนเล็ก, นิ้วก้อย
 • มนสิชา อ่านว่า มน-สิ-ชา เกิดในใจ, ความรัก
 • ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุ-ติ-กาน รุ่งเรืองหรืองามดังทอง
 • กิตติ อ่านว่า กิดติ แปลว่า เกียรติ, คำสรรเสริญ
 • ภูดิศ อ่านว่า พูดิด แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ
 • สทาดน อ่านว่า สะทาดน แปลว่า สม่ำเสมอตลอดกาล
 • สุทาน อ่านว่า สุทาน แปลว่า การให้อย่างยิ่ง
 • กมนทัต อ่านว่า กะมนทัด แปลว่า ที่ให้ตามความปรารถนา
 • กันตภณ อ่านว่า กันตะพน แปลว่า พูดสิ่งที่น่าพอใจ, พูดดี
 • กานดิศ อ่านว่า กานดิศ แปลว่า เจ้าแห่งความรัก, กามเทพ
 • ขมนัต อ่านว่า ขะมะนัด แปลว่า มีความอดทน
 • เขมทิน อ่านว่า เขมะทิน แปลว่า ผู้ให้ความเกษม
 • ปณิธิ อ่านว่า ปะนิทิ แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่
 • มนชิต อ่านว่า มะนะชิด แปลว่า ผู้ชนะด้วยใจ
 • มนภาส อ่านว่า มะนะพาด แปลว่า มีความสว่างทางใจ
 • ศดิศ อ่านว่า สะดิด แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

 

ชื่อลูกวันศุกร์

ชื่อลูก วันศุกร์

ชื่อมงคลลูกวันศุกร์

 • ศาสะ อ่านว่า สาสะ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
 • ษัฑคะ อ่านว่า สัดทะคะ แปลว่า องอาจดั่งนักรบ
 • สทานน อ่านว่า สะทานน แปลว่า มีดวงหน้างาม
 • สหัต อ่านว่า สะหัด แปลว่า มั่งคั่งร่ำรวยมาก
 • สัทชน อ่านว่า สัดทะชน แปลว่า คนดี มีคุณธรรม
 • สิตเดช อ่านว่า สิดตะเดด แปลว่า มีความสุขสว่าง
 • สุธิต อ่านว่า สุทิด แปลว่า มีทรัพย์มาก
 • สุธี อ่านว่า สุที แปลว่า คนมีปัญญา, นักปราชญ์
 • สุเจต อ่านว่า สุเจด แปลว่า มีความสุขสว่าง
 • คณัส อ่านว่า คะนัด แปลว่า เป็นเลิศในหมู่, คณะ
 • ศตคุณ อ่านว่า สะตะคุณ แปลว่า ผู้มีความดีตั้งร้อย
 • ศุทธี อ่านว่า สุดที แปลว่า มีใจสะอาดเป็นมงคลยิ่ง
 • สุชญาน อ่านว่า สุดชะยาน แปลว่า ความรู้ดีรุ่งเรือง
 • ชนัสถา อ่านว่า ชะนัดถา แปลว่า เป็นใหญ่อยู่กลางฝูงชน
 • ญาณชาติ อ่านว่า ยานาชาด แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา
 • มานิน อ่านว่า มานิน แปลว่า ภาคภูมิแห่งเกียรติ์
 • ฐิติ อ่านว่า ถิติ แปลว่า ความมีชีวิตอยู่,การดำรงอยู่,ความมั่นคง
 • พนิต อ่านว่า พะนิด แปลว่า เป็นที่รักที่ชอบใจ
 • โตษิน อ่านว่า โตสิน แปลว่า พอใจในความสุข
 • เทพภพ อ่านว่า เทบพะพบ แปลว่า มีความสุขดั่งสรวงสวรรค์
 • ธีภพ อ่านว่า ทีพบ แปลว่า มีปัญญาดีรุ่งเรือง
 • นนทิน อ่านว่า นนทิน แปลว่า มีความปีติยินดี
 • ทิพนาถ อ่านว่า ทิพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งผู้คน
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะนาทิป แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์
 • อติชาญ อ่านว่า อะติชาน แปลว่า มีความรุ่งเรืองมาก
 • อนุทัต อ่านว่า อะนุทัด แปลว่า ได้รับความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่
 • อภิภพ อ่านว่า อะพิพบ แปลว่า ที่มีอำนาจ ที่มีชัยชนะ
 • ชนมภูมิ อ่านว่า ชนมะพูม แปลว่า ผู้ประเสริฐในคนทั้งหลาย
 • ปัณณทัต อ่านว่า ปันนะทัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้อันประเสริฐ
 • พิชาภพ อ่านว่า พิชาพบ แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นเลิศ
 • โศธิน อ่านว่า โสทิน แปลว่า ผู้มีความผ่องแผ้วสมบูรณ์พร้อม
 • สัญชิต อ่านว่า สันชิด แปลว่า ผู้ชนะในทุกสิ่ง
 • สุนิติ อ่านว่า สุนิติ แปลว่า ผู้มีความเป็นธรรมกับคนทั้งหลาย
 • สุหัส อ่านว่า สุหัด แปลว่า ผู้มีความสุขเบิกบานยิ่ง
 • ศาตจิต อ่านว่า สาตะจิด แปลว่า ผู้มีใจยินดีในความสำเร็จ
 • ปุณพจน์ อ่านว่า ปุนนะพด แปลว่า ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
 • พงศ์ปณต อ่านว่า พงปะนด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
 • สุกัณฐ์ อ่านว่า สุกัน แปลว่า มีเสียงเพราะ
 • กันตพิชญ์ อ่านว่า กันตะพิด แปลว่า ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
 • ชัชพิสิฐ อ่านว่า ชัดพิสิด แปลว่า นักรบผู้พิเศษ
 • ปุญญพัตน์ อ่านว่า ปุนยะพัด แปลว่า เจริญด้วยบุญ
 • สิทธินนท์ อ่านว่า สิดทินน แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ
 • สุธินันท์ อ่านว่า สุทินัน แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์
 • สุศันส์ อ่านว่า สุสัน แปลว่า มีชื่อเสียงดี
 • สุนินัทธ์ อ่านว่า สุนินัด แปลว่า ผูกพันไว้เป็นอย่างดี
ชื่อลูกวันศุกร์

ชื่อลูก วันศุกร์

Source : โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

 

ดาวน์โหลดแอปได้ที่ >> https://theasianparent.page.link/tapTHsocial

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อสำหรับเด็กเกิดวันพฤหัสบดี

500 ชื่อเล่นลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

300 ชื่ออิสลาม ตั้งชื่อลูกอิสลาม ลูกชาย-ลูกสาว ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ๆ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

iamp

app info
get app banner