เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 มีวิธีการอย่างไร รวมทุกข้อสงสัย (อย่างละเอียด)

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 มีวิธีการอย่างไร รวมทุกข้อสงสัย (อย่างละเอียด)

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 ใครได้สิทธิ์บ้าง เช็คยังไง มีวิธีการอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ทำไมเงินถึงไม่เข้า ติดต่อใครได้บ้าง อ่านคำตอบทุกข้อสงสัยได้เลย

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 กับสิ่งที่คุณควรรู้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งในปัจจุบันคนท้องสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนได้แล้ว สำหรับในปีงบประมาณ 2562 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2562 ค่ะ

ผู้มีสิทธิ์ในการได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 1. เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) ได้สิทธิ์รับเงินต่อเนื่องเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี
 2. เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 แต่ไม่มีคุณสมบัติตามระเบียบ คือ มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี (ตามประกาศเก่าทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน) ซึ่งปัจจุบันได้ขยายเป็นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี มีสิทธิ์ได้รับเงินนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี
 3. เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี ได้แก่
  • เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และผู้ปกครองได้มายื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกัน (หากไม่ได้ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ก็ได้รับสิทธิ์เช่นกัน)
  • เด็กเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกัน
 4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 5. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับพ่อแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับแม่แต่ไม่ได้อยู่กับพ่อที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(แม่เลี้ยงเดี่ยว) หรืออยู่กับพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้อยู่กับแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(พ่อเลี้ยงเดี่ยว)
 6. สามารถเช็คสิทธิ์ ทางออนไลน์ได้ที่ csg.dcy.go.th

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 1. สัญชาติไทย หรือบิดาของเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย (กรณีหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญิงต่างด้าว หรือบุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร์)
 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เดิมไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี)
 5. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ

วิธีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

 1. เตรียมเอกสารการลงทะเบียน
  • แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) ขอจากสถานที่ที่คุณลงทะเบียน
  • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ขอจากสถานที่ที่คุณลงทะเบียน (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองสถานะครัวเรือน เพิ่มเติมด้านล่าง)
  • บัตรประจําตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์/มารดา/บิดา หรือผู้ปกครอง
  • สําเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • สําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)
  • สําเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
  • สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
 2. ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01) ณ สถานที่รับลงทะเบียน ดังนี้
  • กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตทุกเขต)
  • เมืองพัทยา (ศาลาว่าการเมืองพัทยา)
  • ส่วนภูมิภาค (สำนักงานเทศบาล หรือ อบต.)
  • กรณีทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขตทุกเขต, เมืองพัทยา หรือเทศบาล, อบต. ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริงหรือที่อยู่ปัจจุบัน
 3. รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ทําการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร เช่น ที่ทําการกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น โดยจะประกาศวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

คนท้องอยากลงทะเบียนก่อน ทำอย่างไร

คนท้องสามารถบันทึกข้อมูลเบื้อต้น (โดยย่อ) จากหน่วยรับลงทะเบียน (สำนักงานเขตทุกเขต/ศาลาว่าการเมืองพัทยา/สำนักงานเทศบาล หรือ อบต.)โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ลงทะเบียน ณ วันที่ …
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ชื่อและนามสกุล (ผู้ลงทะเบียน)
 • วันเดือนปีเกิด (ผู้ลงทะเบียน)
 • อาชีพ (ผู้ลงทะเบียน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ผู้ลงทะเบียน)
 • อายุครรภ์ และกำหนดการคลอดบุตร
 • จำนวนบุตรในครรภ์
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 มีวิธีการอย่างไร รวมทุกข้อสงสัย

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

การรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

 1. กรณีที่ไม่ต้องรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02
  • พ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 2 คน
  • แม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนเดียว ไม่ปรากฎพ่อที่ชอบด้วยกฏหมาย (แม่เลี้ยงเดี่ยว)
  • พ่อเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคนเดียว ไม่ปรากฎแม่ที่ชอบด้วยกฏหมาย (พ่อเลี้ยงเดี่ยว)
 2. กรณีที่ต้องรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02
  • พ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 2 คน
  • พ่อหรือแม่ ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด หรือหญิงตั้งครรภ์ ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อหรือแม่ เป็นผู้ที่เลี้ยงดูและอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด และไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • แม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่พ่อไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด
  • พ่อถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่แม่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด

ต้องให้ใครเป็นผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

 1. ผู้รับรองคนที่ 1
  • กรุงเทพมหานคร: ให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประจําสํานักงานเขต หรือประธานชุมชน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)
  • เมืองพัทยา: ให้ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครเมืองพัทยา หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
  • ส่วนภูมิภาค (ในเขตเทศบาล หรือ อบต.): ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือประธานชุมชน
 2. ผู้รับรองคนที่2
  • กรุงเทพมหานคร: ให้ผู้อํานวยการเขตหรือข้าราชการที่ผู้อํานวยการเขตมอบหมาย
  • เมืองพัทยา: ให้ปลัดเมืองพัทยา หรือข้าราชการที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย
  • ส่วนภูมิภาค (ในเขตเทศบาล หรือ อบต.): ให้ปลัดเทศบาลหรือข้าราชการ ที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย หรือปลัด อบต. หรือข้าราชการที่ปลัด อบต. มอบหมาย
 3. ในกรณีที่ผู้รับรองคนที่ 1 และ 2 ไม่รับรอง ให้หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว รับรอง โดยดำเนินการ ดังนี้
  • กรณีที่ผู้รับรองดังกล่าวไม่รับรอง ขอให้ผู้รับรองคนนั้น ระบุสาเหตุการไม่รับรอง
  • แจ้งความประสงค์ขอให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาให้การรับรองสถานะของครัวเรือนผู้ปกครอง โดยนําแบบฟอร์มการลงทะเบียน (ดร.01ดร.02) ไปขอรับใบแบบคําร้องแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.8)” แล้วนำไปยื่นที่ดังต่อไปนี้
   • กรุงเทพมหานคร นำใบ (ดร.8/1) ไปยื่นคําร้องที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
   • ต่างจังหวัด นำใบ (ดร.8/2) ไปยื่นคําร้องที่บ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดนั้นๆ
  • หลังจากบ้านพักและครอบครัว ตรวจสอบและพิจารณารับร้องและไม่รับร้องแล้ว ให้นำผลการพิจารณา พร้อมกับแบบฟอร์มการลงทะเบียน (ดร.01ดร.02) ไปยื่นยังที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ธนาคารที่รองรับการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 • บัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์ 15 ธนาคาร (ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีเท่านั้น ถ้าผูกกับเบอร์โทรศัพท์จะใช้ไม่ได้)
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารธนชาติ
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเกียรตินาคิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารทิสโก้
 • บัญชีเงินโอน (ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน)
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ทำไมยังไม่ได้รับเงิน หรือเงินไม่เข้าบัญชี

 • บัญชีปิดไปแล้ว/ไม่พบเลขบัญชี > ให้คุณแม่เปิดบัญชีใหม่แล้วติดต่อกับจังหวัดที่ลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนบัญชีใหม่
 • ข้อมูลที่ดึงไปจ่ายไม่ถูกต้อง เช่น คีย์เลขบัญชีไม่ถูกต้อง/บัญชีผิดประเภท /วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง / เลขบัตรประชาชนเจ้าของบัญชีธนาคารไม่สัมพันธ์กับเลขบัญชีธนาคาร > ให้คุณแม่แจ้งผู้บันทึกข้อมูล เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 • ไม่สามารถใช้บัญชีได้ เช่น การเปิดบัญชีที่มีเงื่อนไข ตัวอย่าง การเปิดบัญชีสำหรับเด็ก เมื่อเด็กอายุครบ 18 ปี ถึงสามารถเบิกได้
 • เคยสมัครพร้อมเพย์แล้วแต่ยกเลิก (กรณียื่นบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ 15 ธนาคาร) > ให้คุณแม่สมัครพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่แจ้งลงทะเบียนไว้ใหม่
 • ยังไม่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ (กรณียื่นบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ 15 ธนาคาร) > ให้คุณแม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน สามารถขอผูกได้กับธนาคารที่แจ้งลงทะเบียนไว้ค่ะ
 • ผูกพร้อมเพย์แล้วแต่แจ้งบัญชีธนาคารผิด > ให้คุณแม่ตรวจสอบว่าผูกกับธนาคารไหน เพราะการจ่ายเงินจ่ายตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 มีวิธีการอย่างไร รวมทุกข้อสงสัย

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562

เงินจะเข้าเมื่อไหร่ จะรู้ยังไงว่าเงินเข้าแล้ว

 • ธนาคารจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิผ่านทางพร้อมเพย์ และบัญชีเงินฝากธนาคาร ในวันดังต่อไปนี้
  • เดือน กรกฎาคม 2562: วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
  • เดือน สิงหาคม 2562: วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2562
  • เดือน กันยายน 2562: วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
 • เงินจะถูกโอนเข้าตามเวลา เปิด – ปิด ของธนาคาร
 • ทางเจ้าหน้าที่จะทราบผลการจ่ายเงินเมื่อมีการโอนเงินไปแล้วอีก 14 วัน (หากคุณแม่ต้องการสอบถามเรื่องเงินจากเจ้าหน้าที่ต้องรออย่างน้อย 14 วันค่ะ)
 • จะรู้ได้ยังไงว่าเงินเข้าหรือยัง > แนะนำให้คุณแม่นำสมุดบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ไปปรับกับเจ้าหน้าที่ในธนาคารนะคะ หากไปปรับที่ตู้เครื่องจะปรับเป็นยอดเงินรวม ทำให้ไม่สามารถแยกรายการออกได้
 • ทราบผลจากโอนจาก SMS > ในบางกรณี SMS ก็ไม่มีการแจ้งเตือนเข้า คุณแม่อาจต้องนำสมุดบัญชีไปปรับที่ธนาคารนะคะ

อยากเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารผู้รับ ทำอย่างไร

 1. นําหลักฐานในการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กอย่างบุตรจริง พร้อมยื่นคําร้อง ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.09) แบบคําร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ (ดร.01) และแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้
 2. รอประกาศจากองค์กรส่วนท้องถิ่น

การสิ้นสุดสิทธิ์และระงับการจ่ายเงิน

 • เด็กมีอายุครบ 6 ปี (จะได้รับเงินทั้งสิ้น 72 งวด และเริ่มนับเดือนที่เกิดเป็นงวดแรก)
 • เด็กแรกเกิดตาย
 • ผู้ยื่นคำขอสละสิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นหนังสือ
 • ตรวจพบข้อมูลที่เป็นเท็จ

ช่องทางติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ และการตรวจสอบสิทธิ์

 • หน่วยงานที่รับลงทะเบียน โดยคุณแม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ประมาณ 1-3 เดือน * กรณีคุณแม่ที่ลงทะเบียนระหว่างตั้งครรภ์ ให้นับวันที่ส่งสูติบัตร
 • พมจ.จังหวัดที่คุณลงทะเบียนไว้ มีหน้าที่ บันทึกข้อมูลตามแบบลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน(สมบูรณ์) โดยคุณแม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ประมาณ 4-5 เดือน ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบันการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • 0-2651-6537
  • 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147
 • เฟซบุ๊กเพจ: โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

คนท้องลาออกจากงาน ยังได้สิทธิค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรอยู่ไหม 

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

ลาออกมาเลี้ยงลูกดีไหม หรือว่าให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงให้ดี เลือกแบบไหนดีกว่ากัน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner