7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคกลาง อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคกลาง

7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคกลาง อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคกลาง

theAsianparent พามาดู 7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคกลาง อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคกลาง โรงเรียนภาคกลางที่ดีที่สุด วัดจากคะแนน O-NET มีที่ไหนบ้างมาดูกัน

การเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจริงจังมาก เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของลูก และ หากอยากจะให้ลูกมีอนาคตที่ดี การมีโรงเรียนที่ดีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะทำให้ลูกมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น วันนี้ theAsianparent พามาดู 7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคกลาง อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคกลาง โดยอ้างอิงจากคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ของถสาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปีการศึกษา 2561

อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคกลาง

อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคกลาง

7 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในภาคกลาง อันดับโรงเรียนมัธยม ภาคกลาง

1.โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต จังหวัดปทุมธานี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 269.51 คะแนน)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 2/617 หมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่ 5 ปัจจุบัน มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 86.8 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ถือเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แห่งที่สองของจังหวัดปทุมธานี และเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งที่5ของประเทศไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (สวนรังสิต) เป็นหนึ่งในสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้ง 11 สวน โดยบริหารจัดการภายใต้ธรรมนูญการศึกษาแห่งสถาบันสวนกุหลาบ ทั้งยังมีกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ และงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี สวนกุหลาบสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี โดยแต่ละโรงเรียนจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-8047

2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 261.31 คะแนน)

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นหนึ่งใน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้มีการยกระดับให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในการพัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-431-3725

3.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 250.04 คะแนน)

อันดับโรงเรียนมัธยมภาคกลาง

อันดับโรงเรียนมัธยมภาคกลาง

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการคู่กับโรงเรียนสมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-388-0030

4.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 243.04 คะแนน)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา ในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่สอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เบอร์โทรศัพท์ : 02-583-7030

5.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 230.00 คะแนน)

อันดับโรงเรียนมัธยมภาคกลาง

อันดับโรงเรียนมัธยมภาคกลาง

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนสหศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยคำว่า “ราชวินิต ” หมายความว่า “สถานที่ อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีโดยพระราชา”

เบอร์โทรศัพท์ : 02-316-5008

6.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 227.30 คะแนน)

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 036-211-206

7.โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 226.54 คะแนน)

โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ทางเข้าเมืองเอก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนสายปัญญารังสิต เกิดขึ้นจากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ติดต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอที่ดินสำหรับรองรับนักเรียนจากชานเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น และได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์ : 02-536-3544

theAsianparent Thailand เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เป็นการเริ่มต้นสร้างสภาะแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย และเป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการการเลือกโรงเรียนให้กับลูกคือหัวใจหนึ่งของการศึกษา เพราะการเลือกโรงเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ การเลือกโรงเรียนอนุบาล เป็นด่านแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ เช่น มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิชาการที่พอดีกับการเรียนรู้ การใช้ Play Base Learning เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน หรือ EF ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill อย่างสมดุลย์ เพราะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัด และทำให้เด็กค้นพบตัวตน และมีความสุขกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

อัปเดตความคิวต์ น้องเดมี่ ลูกลิเดีย ในชุดแพนด้าหลินปิง น่ารักจนใจละลาย

บึงฉวาก เที่ยวสุพรรณบุรี พาลูกชมสัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใกล้กรุงฯ

พ่อพาลูกแท้ๆออกมาขอทาน พ่อใจดำพาลูกแท้มาตากฝนขอทานหาเงิน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner