เงื่อนไขของรางวัลจากการทำแบบสอบถามกับ theAsianparent.com

เงื่อนไขของรางวัลจากการทำแบบสอบถามกับ theAsianparent.com

หากคุณได้ทำแบบสอบถามกับ theAsianparent.com กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อบังคับที่นี่

หากคุณมีลูกอายุ 3-8 ปีขอเชิญทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของเด็กโดยคลิกที่นี่

“บริษัท Tickled Mediaจำกัด” (หรืออาจแทนด้วยคำว่า “บริษัท” หรือ “เรา” ก็หมายถึง บริษัท Tickled Media จำกัด) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกฎกติกาการร่วมสนุกในการทำแบบสำรวจ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม: ต้องเป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติสิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว

2. วิธีการสมัครเข้าร่วม: สามารถร่วมกิจกรรม หรือกรอกข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมได้ในหน้าเพจแบบสำรวจ ผู้ทำแบบสำรวจต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว (ได้แก่ ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์) ในแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อร่วมลุ้นรับรางวัล ผู้ทำแบบสำรวจได้รับอนุญาตให้ส่งชื่อได้เพียงหนึ่ง (1) ครั้ง สำหรับการลุ้นรับรางวัลแต่ละชิ้นในแบบสำรวจ

3. วันสิ้นสุดการทำแบบสำรวจ: ผู้ที่มีคุณสมบัติในการได้รับรางวัล จะต้องกรอกแบบสำรวจ หรือส่งแบบสำรวจมาให้ครบในเวลาเที่ยงคืน หรือก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่กำหนด สำหรับการลุ้นรับรางวัลแต่ละชิ้น

4. รางวัล: รางวัลสำหรับผู้ร่วมแข่งขันจากแต่ละประเทศ มีดังต่อไปนี้

  • ประเทศสิงคโปร์ – ผู้ชนะห้า (5) ท่าน จะได้รับการคัดเลือกแบบสุ่ม เพื่อรับรางวัลเป็นบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญมูลค่า $100 จากห้างร้านหรือห้างสรรพสินค้า
  • ประเทศไทย - ผู้ชนะห้า (5) ท่าน จะได้รับการคัดเลือกแบบสุ่ม เพื่อรับรางวัลเป็นบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาทจากห้างร้านหรือห้างสรรพสินค้า
  • ประเทศฟิลิปปินส์- ผู้ชนะห้า (5) ท่าน จะได้รับการคัดเลือกแบบสุ่ม เพื่อรับรางวัลเป็นบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญมูลค่า  ₱3,000  จากห้างร้านหรือห้างสรรพสินค้า
  • ประเทศมาเลเซีย– ผู้ชนะสาม (3) ท่าน จะได้รับการคัดเลือกแบบสุ่ม เพื่อรับรางวัลเป็นบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญมูลค่า  MYR300   จากห้างร้านหรือห้างสรรพสินค้า
  • ประเทศอินโดนีเซีย –  ผู้ชนะสาม (3) ท่าน จะได้รับการคัดเลือกแบบสุ่ม เพื่อรับรางวัลเป็นบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญมูลค่า  Rp.1,000 จากห้างร้านหรือห้างสรรพสินค้า

5. การชดเชยของรางวัล: ไม่สามารถแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดได้ รวมทั้งผู้รับรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ตามบริษัท Tickled Mediaจำกัดหรือบริษัทผู้สนับสนันรางวัลอาจมอบของรางวัลอื่นที่มูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าได้ ภายใต้ดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่ของรางวัลเดิมไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป อันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตามที่เราหรือผู้สนับสนุนของรางวัลไม่สามารถควบคุมได้

6. การคัดเลือกผู้ชนะ: ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกแบบสุ่มภายใต้การจัดการของบริษัท Tickled Media จำกัด แต่เพียงผู้เดียว พนักงานของบริษัท Tickled Media จำกัดและครอบครัวหรือเครือญาติใกล้ชิดของพนักงานไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่สามารถร่วมลุ้นรับของรางวัลได้  และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่กรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์ครบถ้วนตามกำหนดเท่านั้น

7. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:บริษัท Tickled Mediaจำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การล่าช้า การส่งผิดพลาด หรือการไม่ได้รับข้อความในการกรอกข้อมูลหรือการร่วมแข่งขัน รวมถึงการไม่ได้รับข้อมูลเนื่องด้วยกรณีอื่น ๆ คือ ความผิดพลาดเกี่ยวกับทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต การหยุดชะงักต่าง ๆ และปัญหาด้าน ISP และหากได้รับข้อมูลไม่ครบ จะส่งผลให้ผู้แข่งขันไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลเช่นกัน

8. การสมัครจดหมายข่าว: การกรอกอีเมลเพื่อร่วมการแข่งขัน เท่ากับว่าเป็นการที่ท่านให้สิทธิกับบริษัทในการส่งข้อความโฆษณาสินค้าและบริการให้กับท่านทางอีเมล รวมทั้งเป็นการให้สิทธิกับบริษัท Tickled Media จำกัดในการสมัครจดหมายข่าวของเว็บไซต์ theAsianparent.com, Pregnant.sg และ Kidlander.com ให้กับท่านด้วย

9. การแจ้งข่าวกับผู้ชนะ: ท่านจะได้รับการแจ้งข่าวภายใน 2 อาทิตย์หลังจากวันสุดท้ายของการกรอกแบบสอบถาม ว่าท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลหรือไม่ เราจะติดต่อผู้ชนะทางอีเมลที่ท่านกรอกในแบบสำรวจ และเราจะประกาศชื่อหรือโพสต์ชื่อผู้ชนะบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ theAsianparentThailand หรือในเว็บไซต์ th.theAsianparent.com หรือในสื่อช่องทางอื่นๆ ภายใต้ดุลยพินิจของ Tickled Media จำกัดเท่านั้น

10. การรับรางวัล: ผู้ชนะต้องตอบอีเมลหรือติดต่อกลับมาภายใน 3 หลังการแจ้งข่าวให้ผู้ชนะทราบ มิเช่นนั้น จะมีการเลือกผู้ชนะอีกท่านด้วยวิธีการแบบสุ่มให้ได้รับสิทธิในการรับรางวัลแทน สำหรับการอ้างสิทธิในการรับรางวัลนั้น ผู้ชนะจะต้องแสดงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต ที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกับชื่อ-นามสกุลที่ได้ให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ บริษัท Tickled Media จำกัดอาจตัดสินภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวให้การรับรางวัลเป็นโมฆะ หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานแสดงตัวตนที่ถูกต้องได้

11. การเผยแพร่: ชื่อของผู้ชนะ รวมทั้งภาพและรางวัลอาจได้รับการนำมาใช้สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท Tickled Media ข้อมูลของผู้ชนะอาจถูกนำมาใช้ในการทำการตลาด วางแผน  การสนับสนุนด้านต่าง ๆ การทำวิจัย และหรือถูกนำมาใช้สำหรับจุดประสงค์อื่น ๆ หรือแผนงานอื่น ๆ สืบแต่นั้นไป การรับของรางวัลเท่ากับเป็นการอนุญาตหรือตกลงใจให้บริษัทนำข้อมูลไปใช้ในกรณีต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ การกรอกข้อมูลหรือข้อมูลที่ได้รับจากการทำแบบสำรวจถือเป็นข้อมูลและกรรมสิทธิ์ของบริษัท Tickled Media ซึ่งผู้ที่ทำแบบสอบถามทุกท่านได้ตกลงและอนุญาตให้บริษัท Tickled Mediaจำกัดนำไปใช้ และ/หรือ แก้ไข เนื้อหาของแบบสำรวจในรูปแบบใดก็ตามที่เห็นว่าเหมาะสม รวมไปถึงการตีพิมพ์คำตอบของผู้ชนะลงในเว็บไซต์ของบริษัท Tickled Mediaจำกัดหรือสื่อและช่องทางสื่ออื่น ๆ โดยบริษัทเป็นผู้รับสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในการตีพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ โดยสมบูรณ์

12. การเผยแพร่โดยทั่วไป: การเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลผ่านการกรอกข้อมูลแบบสอบถามในแบบสำรวจ นั่นหมายความว่า ท่านได้ให้สิทธิกับบริษัท Tickled Mediaจำกัดที่จะไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการอ้างสิทธิ การได้รับบาดเจ็บ การสูญหาย หรือความเสียหายในทุก ๆ รูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับของรางวัล หรือการส่งของรางวัล ความผิดพลาดในการส่งของรางวัล หรือการรับของรางวัล (รวมไปถึงการอ้างอิง ราคา การได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย การสูญเสีย ที่เกี่ยวเนื่องกับการได้รับบาดเจ็บ ความตาย ความเสียหาย ภาวะที่ถูกทำลาย สิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ ทั้งในกรณีที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ไม่ว่าทางสัญญา ละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การชดใช้ค่าเสียหาย หรืออื่นใด

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

[email protected]

app info
get app banner