Badge imageBanner image
Product image
หนังสือสรุปหลักภาษาไทย ป.1
Community Ratings
0
ราคาเริ่มต้น
ดูเพิ่มเติม
รีวิวเพื่อโหวต
คำอธิบาย
ภายในเล่มนี้ จะรวบรวมการสรุปเนื้อหาหลักภาษาไทย ในระดับชั้นประถม 1 ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจ และสามารถนำภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างงเหมาะสม รวมไปถึงเพื่อที่จะได้สืบต่อเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปอีกด้วย! โดยภายในเล่มนี้ จะมีการแบ่งหมวดออกมาเป็นเนื้อหาละบท ที่มีการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่บ้านได้อย่างง่ายดาย และสามารถเข้าใจเมื่อครูสอนในห้องเรียนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ดูเพิ่มเติม
สินค้าขายดีในชุมชนของเรา
คุณพ่อคุณแม่ในชุมชนของเราที่เคยดูสินค้านี้แล้ว ยังเลือกดูสินค้าเหล่านี้อีกด้วย
กลับไปบนสุด