รางวัลจูงใจสำหรับ theAsianparent Insights Panel

lead image

the Asian Mum Insights และ the Asian Dad Insights (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “Insights Panel”) มีสิทธิได้รับรางวัล และเข้าร่วมเกมการแข่งขันต่างๆ เป็นการตอบแทนในการเป็นสมาชิก และการให้ความร่วมมือในการทำ Insights Panel

รางวัลจูงใจ

ประเภทและจำนวนของของรางวัลในแต่ละเดือนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบสำรวจ และจำนวนของผู้ได้รับของรางวัล ทั้งนี้ โอกาสในการชิงโชคแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ตอบแบบสำรวจนั้นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการชิงโชค

การเลือกผู้ได้รับรางวัลจูงใจ

การสุ่มคัดเลือกผู้ได้รับของรางวัลจะมีขึ้นภายใน 14 วัน หลังจากหมดเขตการทำแบบสำรวจ  ผู้รับรางวัลจะได้รับเลือกแบบสุ่มจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการจับฉลากในครั้งนั้นทั้งหมด  ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับแจ้งทางอีเมล์ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการจับฉลาก  โดยจำเป็นต้องตอบอีเมล์นั้นเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล หากไม่มีการตอบรับภายใน  7 วัน หลังจากประกาศแจ้งผลการจับฉลาก ผู้ได้รับเลือกจะหมดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลนั้น และทางเราอาจโอนรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลรายใหม่ ซึ่งคัดเลือกแบบสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์จากกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่เหลืออยู่

วิธีการเข้าร่วม

สมาชิกจะได้รับ 1 สิทธิ์การจับฉลากประจำเดือน ต่อ การทำแบบสำรวจ 1 ฉบับ บางครั้งอาจมีการแจกรางวัลโดยตรงกับผู้ที่ทำแบบสำรวจเลย

การคุ้มครองข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ theAsianparent Insights ครอบคลุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาชิกยอมรับว่า รางวัลอาจเป็นการสมนาคุณจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวสำหรับใช้ในการรับรางวัลเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป

theAsianparent Insights ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการขอรับรางวัลใดๆ ผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่รายงานและชำระภาษีทั้งปวง (ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึ้นในการขอรับรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ได้รับรางวัลต้องยอมรับรางวัลตามที่บริษัทมอบให้โดยไม่สามารถเรียกรับสิ่งอื่นใดแทนได้ และ theAsianparent Insights ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าโดยประการใดสำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด ที่เกิดจากการรับ ครอบครอง และ/หรือใช้รางวัลที่ได้รับ

theAsianparent Insights ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือในกรณีที่แบบสำรวจล่าช้า สูญหาย อ่านไม่ออก เสียหาย ชำระค่าส่งไม่ครบถ้วน ส่งผิดสถานที่ ระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์โดยประการใด ทั้งนี้ แบบสำรวจที่มีการแก้ไขดัดแปลง ปลอมแปลง ตัดทอนในสาระสำคัญ ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก มีการทำสำเนาหรือทำซ้ำโดยอาศัยเครื่องอุปกรณ์ หรือส่งโดยหรือผ่านวิธีการฉ้อฉลใดๆ อาจถูกตัดสิทธิได้ โดยให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของ theAsianparent Insights แต่เพียงผู้เดียว และให้รวมถึงแบบสำรวจที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรางวัลจูงใจเหล่านี้ด้วยไม่ว่าโดยประการใด

ในกรณีที่รางวัลจูงใจเหล่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดมีไวรัส ข้อบกพร่อง มีการแทรกแซงจากบุคคลใดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ theAsianparent Insights ซึ่ง theAsianparent Insights เห็นว่าเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการ ระบบความปลอดภัย ความเป็นธรรม หรือความเหมาะสมในการชิงรางวัล theAsianparent Insights ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกรางวัลจูงใจดังกล่าว และในการมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกจากบรรดาสมาชิกทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจเข้ามาจนถึงเวลาที่มีการยกเลิกรางวัล ทั้งนี้ โดยให้อยู่ภายใต้ดุจพินิจของ theAsianparent Insights แต่เพียงผู้เดียว

คำวินิจฉัยของ theAsianparent Insights เกี่ยวกับข้อเท็จจริง การตีความ สิทธิในการรับรางวัล กระบวนการ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งปวงเกี่ยวกับรางวัลจูงใจเหล่านี้ ให้ถือเป็นที่สุด และ theAsianparent Insights ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมอบสิ่งอื่นใดแทนรางวัลจูงใจเหล่านี้ ภายใต้ดุลพินิจของ theAsianparent Insights แต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าร่วมชิงรางวัลเหล่านี้ ผู้ได้รับรางวัลตกลงยินยอมให้ TheAsianparent Insights ใช้ชื่อของตนเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมอีก เว้นแต่กรณีที่ข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และผู้ได้รับรางวัลตกลงปฏิบัติตามและผูกพันตนตามเงื่อนไขของรางวัลจูงใจเหล่านี้ทุกประการ

รางวัลจูงใจเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในประเทศทั้งปวง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!