รีวิวที่เที่ยว

การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง จะเที่ยวทั้งที เลือกที่ดี ๆ ราคาไม่แพง และได้สนุกกันทั้งครอบครัวกันดีกว่า

อะไรอธิบายความเป็นคุณได้ดีที่สุด?
  • วางแผนว่าจะมีลูก
  • กำลังตั้งครรภ์
  • มีลูกแล้ว