200 ชื่อจริงลูกสาว ชื่อจริงลูกสาวเพราะ ๆ ความหมายชื่อ ดี เป็นมงคล

200 ชื่อจริงลูกสาว ชื่อจริงลูกสาวเพราะ ๆ ความหมายชื่อ ดี เป็นมงคล

การตั้งชื่อจริงลูก เป็นเรื่องที่หลายคนคงจะคิดเยอะว่าควรจะตั้งยังไงดี วันนี้เรามี 200 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี ชื่อจริงลูกสาวมงคล เพราะๆ ชื่อมงคล

การตั้งชื่อจริงลูก เป็นเรื่องที่หลายคนคงจะคิดเยอะว่าควรจะตั้งยังไงดี วันนี้เรามี 200 ชื่อจริงลูกสาวความหมายดี ชื่อจริงลูกสาวเพราะ ๆ ความหมายชื่อ เป็นมงคล มาให้ทุกคนเลือกกันแล้วค่ะ

 

ชื่อจริงลูกสาว เพราะ ๆ ความหมายชื่อ ดี เป็นมงคล

200 ชื่อจริงลูกสาว ชื่อจริงลูกสาวเพราะ ๆ ความหมายชื่อ ดี เป็นมงคล

200 ชื่อจริงลูกสาว ชื่อจริงลูกสาวเพราะ ๆ ความหมายชื่อ ดี เป็นมงคล ญา แปลว่า อะไร

 1. รติรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วอันเป็นที่รัก
 2. นลิน แปลว่า ดอกบัว
 3. ชลิดา แปลว่า การน้อมไหว้ 
 4. ธัญดา แปลว่า มีโชค 
 5. ธนญา แปลว่า มีทรัพย์และความรู้
 6. กฤตติกา แปลว่า  ผู้มีความสุขเสมอ 
 7. ณัชชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้ 
 8. ชัญญา แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้ 
 9. โชติกา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง 
 10. นิรดา แปลว่า เป็นที่ยินดี 
 11. ปาลิดา แปลว่า ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว รักษาแล้ว 
 12. ธนัชญา แปลว่า ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ 
 13. นทีนาถ แปลว่า ผู้มีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อม 
 14. นัจกร แปลว่า ผู้มีความสุขมาก 
 15. ชนารดี แปลว่า ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน 
 16. วารัตดา แปลว่า ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ
 17. กฤตมุข แปลว่า นักปราชญ์
 18. ตนันท์ แปลว่า มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
 19. ชญานิศ แปลว่า แปลว่า เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
 20. ชนิสรา แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 21. นริสรา แปลว่า แปลว่า เป็นใหญ่เหนือคน
 22. ปวิชญา แปลว่า แปลว่า นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
 23. ภริตพร แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
 24. ภันทิลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข
 25. ภาวิดา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
 26. ภูษิตา แปลว่า ประดับประดาแล้ว
 27. รวินท์ แปลว่า ดอกบัว
 28. รัมภ์รดา แปลว่า ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
 29. วริษา แปลว่า ฤดูฝน
 30. สุภัสสรา แปลว่า มีรัศมีงาม
 31. สุภิดา แปลว่า ผู้มีความงาม
 32. นลินนิภา แปลว่า งดงาม บริสุทธิ์และงดงาม
 33. จุฬามณี แปลว่า ปิ่นปักผมของพระพุทธเจ้า
 34. ปราณประดุจ แปลว่า ดั่งลมหายใจ
 35. รติรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วอันเป็นที่รัก แก้วตาดวงใจ
 36. นาถนรินทร์ แปลว่า ผู้ช่วย ผู้ภักดีต่อเจ้าแผ่นดิน
 37. ภัทรสวันต์ แปลว่า จิตเป็นสุข
 38. วรันณ์ธร แปลว่า ผู้ทรงความเป็นเลิศ ผู้ธำรงไว้ซึงความประเสริฐ 
 39. รริดา แปลว่า เต็มไปด้วยความจริง ,มากไปด้วยความชอบธรรม 
 40. สุมิตรานันต์ แปลว่า ผู้มีเพื่อนดี 
 41. อัณศยามน แปลว่า ผู้มีหัวใจแห่งความหวัง
 42. รชนิชล แปลว่า น้ำค้างหยดเดียว
 43. อัจฉรินธร แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความดีดุจนางฟ้า 
 44. จรีย์ธมน แปลว่า ประพฤตดีจิตใจตั้งมั่น
 45. อันนา แปลว่า ข้าว
 46. ชาคริยา แปลว่า ผู้มีความเพียร
 47. กมล แปลว่า บัว
 48. เพียงขวัญ แปลว่า มีขวัญมาก
 49. ปาลิดา แปล ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว,รักษาแล้ว
 50. รัชชุตา แปลว่า บุตรสาวผู้มีทรัพย์สมบัติ
  200 ชื่อจริงลูกสาว ชื่อจริงลูกสาวเพราะ ๆ ความหมายชื่อ ดี เป็นมงคล

  ชื่อจริงลูกสาวเพราะ ๆ ความหมายชื่อ ดี เป็นมงคล

   

 51. พลอยนภัส แปลว่า ผู้ทำตามสวรรค์,ฟ้างามดังแก้วสี
 52. ฐาปณี แปลว่า ผู้ดำรงมั่น
 53. รักษวรา แปลว่า ผู้รักษาความประเสริฐ
 54. พรลภณ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ 
 55. อภิชยชา แปลว่า เกิดมามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
 56. อรภูรี แปลว่า นางงามผู้มีปัญญากว้างไกล
 57. อุรวี แปลว่า แผ่นดิน
 58. อรารยา แปลว่า นางงามผู้ประเสริฐ
 59. อภิรยา แปลว่า ผู้มีความเร็วอันยิ่งใหญ่
 60. เปรมกุลชา แปลว่า ผู้เกิดมาในตระกูลที่เปี่ยมด้วยความรัก
 61. ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
 62. อรอุรชา แปลว่า ลูกสาวที่งดงาม
 63. ณสิริ แปลว่า มีความรู้เป็นมงคล,ที่เป็นมงคล
 64. ณิชาพร แปลว่า ผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์
 65. ฐาภูรี แปลว่า แผ่นดินที่มั่นคง
 66. ฐากำพร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐอันมั่นคง
 67. อุรชา แปลว่า ลูกสาว
 68. เรณุกา แปลว่า เป็นชื่อเฉพาะ มารดาของปรสุราม
 69. ฤชาษมา แปลว่า ผุ้อ่อนน้อมอันเลื่องลือ
 70. อรฤชา แปลว่า นางงามอันเลื่องลือ
 71. วรปภา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ
 72. อดิศา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่
 73. พิชญาภัค แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี
 74. ภูริชญา แปลว่า มีปัญญา นักปราชญ์
 75. ศิศิรา แปลว่า น้ำค้าง
 76. ศุภรดา แปลว่า ขาวสะอาด
 77. สลิลทิพย์ แปลว่า น้ำทิพย์
 78. สาธินี แปลว่า ให้สำเร็จ
 79. คะนึงนิตย์ แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
 80. คัทลียา แปลว่า กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
 81. คันธนีรา แปลว่า น้ำหอม
 82. คันธมาลี แปลว่า ดอกไม้หอม
 83. คันธารัตน์ แปลว่า กลิ่นแก้ว
 84. คุ้มขวัญ แปลว่า คุ้มครองป้องกันด้วยความดี
 85. เครือวัลย์ แปลว่า เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
 86. ชัญญานุช แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 87. ชัยรัมภา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า
 88. ชาลิสา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
 89. ชินารมย์ แปลว่า ยินดีในพระชินเจ้า
 90. ชีวันธร แปลว่า มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
 91. ชุติกาญจน์ แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
 92. สุรภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นทิพย์
 93. ษมภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนการอ่อนน้อม
 94. ศุภกร แปลว่า ผู้ทำความดีงาม
 95. ศภากร แปลว่า แสงอันสวยงาม 
 96. ศกาภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนยุคสมัย
 97. ภูรี แปลว่า แผ่นดิน ผู้มีปัญญากว้างไกล
 98. ภณสา แปลว่า ผู้พอใจในคำพูด
 99. ภารุจา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
 100. ภาวิกา แปลว่า ผู้มีความเจริญ
 101. พรภา แปลว่า แสงอันประเสริฐ
 102. กานต์ศรันย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ารัก
 103. ศรันย์ภัทร์ แปลว่า ผู้ดีงามอันเป็นที่พึ่งพิง
 104. ศรัณย์ยมล แปลว่า ผู้มีคู่เป็นที่พึ่ง 
 105. ณัฏฐนังคณ์ แปลว่า ผู้ไม่มีมีกิเลสดังนักปราชญ์ 
 106. ณัฏฐ์นพัต แปลว่า ปราชญ์ผู้มีความริเริ่ม
 107. ณัฏฐนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรอบรู้ 
 108. พรรณ์พัทธ์ แปลว่า ผู้มีผิวที่ผูกพัน 
 109. ปรัชญ์พมลพร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐคู่ความรู้ 
 110. พัชญ์ภคนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขในทรัพย์ที่อยู่ในกรอบ 
 111. ปัถย์ชวนันท์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในปัญญาอันเหมาะสม
 112. ชญาภา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 113. เครือวัลย์ แปลว่า เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
 114. เบญญาพร แปลว่า ฉลาดด้วยความดี
 115. เขมิกา แปลว่า มีความเกษมสันต์
 116. ดารินทร์ แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
 117. ปาริมา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
 118. ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
 119. ขจี แปลว่า งามสดใส
 120. นารา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง
 121. ลลิตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์
 122. บุณยานุช แปลว่า สาวผู้มีโชควาสนา
 123. พรนัชชา แปลว่า สายน้ำที่ประเสริฐ
 124. ปรางทิพย์ แปลว่า แก้มงาม
 125. มณฑิตา แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว
 126. มุกตาภา แปลว่า แสงแห่งไข่มุก
 127. อัมพิกา แปลว่า น้ำนมที่ให้ชีวิต
 128. รุจิภา แปลว่า มีความงาม มีความพอใจ
 129. สิรินดา แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล
 130. กัญญาวีร์ แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ
 131. มะลิซ้อน แปลว่า ดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม
 132. ผกายแก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
 133. ผ่องรำไพ แปลว่า งามผุดผ่อง
 134. ฝนทิพย์ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
 135. ฝนสุดา แปลว่า หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
 136. มธุรส แปลว่า น้ำผึ้งหวาน
 137. มนชิดา แปลว่า ชนะใจ
 138. มนตกานต์ แปลว่า มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
 139. มนต์วลี แปลว่า มีคำพูดชักจูงใจ
 140. มนปริยา แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ
 141. มนัญชยา แปลว่า ผู้ชนะใจ
 142. มนัสนันท์ แปลว่า มีใจสุขสำราญ
 143. มโนชา แปลว่า อชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
 144. มโนรม แปลว่า เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
 145. มยุรฉัตร แปลว่า หางนกยูง
 146. มานเมตต์ แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
 147. ยมลภัทร แปลว่า คู่ผู้ดีงาม
 148. เยาวเรศ แปลว่า หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์
 149. โยษิตา แปลว่า สตรี
 150. รจิตพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม200 ชื่อจริงลูกสาว ชื่อจริงลูกสาวเพราะ ๆ ความหมายชื่อ ดี เป็นมงคลชื่อจริง ลูก สาว ความหมายดี ชื่อจริงลูกสาว มง คล เพราะๆ ชื่อ มง คล
 151. รตินันท์ แปลว่า ยินดีกับความรัก
 152. จตุพร แปลว่า พรสี่ คือจตุรพิธพร
 153. จรณา แปลว่า ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
 154. จรรย์ธร แปลว่า มีความประพฤติดี
 155. นันทิชา แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
 156. นันทิตา แปลว่า เพลิดเพลิน มีความสุข
 157. โชษิตา แปลว่า ความสุข ความบันเทิง สตรี
 158. ญาณิศา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้
 159. นิษฐา แปลว่า สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง
 160. นิสิตา แปลว่า นิสิตหญิง
 161. นีร แปลว่า น้ำ
 162. บวรกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
 163. บวรรัตน์ แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ
 164. บาจรีย์ อ่านว่า บา-จะ-รี แปลว่า ผู้เบิกบาน
 165. บุญญาพร แปลว่า มีบุญเป็นพร
 166. บุญญิสา แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
 167. บุญสิตา แปลว่า ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
 168. บุรัสกร แปลว่า ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
 169. บุริมนาถ แปลว่า เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
 170. เบญจพร แปลว่า พร 5 ประการ
 171. เบญจมาศ แปลว่า เดือน 5 , ดอกเบญจมาศ
 172. เบญจรัตน์ แปลว่า รัตนะห้าอย่าง
 173. ปรางทิพย์ แปลว่า แก้มงาม, มะปรางแก้ว
 174. ปราญชลี แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
 175. ปรารถนา แปลว่า ความประสงค์
 176. ปริยฉัตร แปลว่า ฉัตรเป็นที่รัก
 177. ปรียาวดี แปลว่า หญิงอันเป็นที่รัก
 178. ปวรรัตน์ แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ
 179. ปวิชญาดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้
 180. ปสาทนีย์ แปลว่า น่าเลื่อมใส
 181. ลูกขวัญ แปลว่า ลูกคนที่รักมากที่สุด
 182. วิไลพร แปลว่า งามและประเสริฐ
 183. วิไลรัตน์ แปลว่า งามอย่างมีค่า
 184. วิไลวรรณ แปลว่า ผิวงาม
 185. วีณาพร แปลว่า เสียงอันไพเราะของพิณ
 186. วีธรา แปลว่า ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์
 187. วีรดา แปลว่า ความกล้าหาญ
 188. วีรปริยา แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
 189. วีรภัทรา แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ
 190. รุจิรดา แปลว่า ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง
 191. รุจิรัตน์ แปลว่า งามอย่างประเสริฐ
 192. มนัญชยา แปลว่า ผู้ชนะใจ
 193. มยุรฉัตร แปลว่า หางนกยูง
 194. ชามา แปลว่า ลูกสาว
 195. มนฤทัย แปลว่า ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป
 196. พชรภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐดังเพชร 
 197. ธมนภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐและสวยงาม
 198. รมณภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความสุข 
 199. ขวัญนลิน แปลว่า ดอกบัวที่เป็นขวัญมงคล
 200. ฉัตรรุจยา แปลว่า ผู้น่ารักที่ร่มเย็นเป็นสุข

 

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :
200 ชื่อลูกจากชื่อดาว ตั้งชื่อชายลูกสาว ชื่อดวงดาวเพราะ ๆ พร้อมความหมาย
100 ชื่อลูกสาว จากอนิเมะกับมังงะของญี่ปุ่น น่ารัก ๆ ความหมายดี ปี 2021
300 ชื่อเล่นลูกสาวน่ารักๆ ชื่อลูกสาวเพราะๆ สุดอินเทรนด์ในปี 2020

ที่มา : 1

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!