โรงเรียนอนุุบาลและประถมในเขตบึงกุ่ม

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

เรามากันเกินครึ่งทางแล้วค่ะ สำหรับโรงเรียนทั้ง 50 เขตในกทม. มากันที่เขตถัดไปเลย เขตบึงกุ่ม

โรงเรียนอนุุบาลและประถมในเขตบึงกุ่ม

โรงเรียนอนุุบาลและประถมในเขตบึงกุ่ม

•โรงเรียนโสมาภา
รายละเอียด: โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็ก ๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play – based Kindergarten Program) เด็ก ๆ มีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหวและเล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ การทดลอง การทำซ้ำ ๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเองในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีมุมการเรียน (Learning Center) โรงเรียนจัดเตรียมมุมการเรียนโดยจัดสื่อ และอุปกรณ์ไว้อย่างมีเป้าหมาย เด็กจึงได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ รู้จักวางแผนตัดสินใจ เช่น มุมภาษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ที่มา: http://www.somapa.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 50/141-142 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
โทร. 02 734 8865

•โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา
รายละเอียด: การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มุ่งจะพัฒนาเด็กอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งด้านคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ กิจกรรมการเรียนผ่านการเล่น การสัมผัส สำรวจทดลอง และลงมือกระทำต่อวัตถุด้วยตนเอง รวมทั้งการนำนวัตกรรมที่หลากหลายมาปรับใช้ทำให้เด็กมีโอกาสจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยมีครูเป็นผูสนับสนุน สังเกตกระตุ้น พร้อมทั้งประสานความความร่วมมือกัน ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนที่มุ่งสร้างให้เด็กเป็นคนดีคนเก่งและตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข
ที่มา: http://www.srinakornpat.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 111/1 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 1 ถนนนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม
โทร. 02 377 6095 , 02 374 8040

การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล โรงเรียน