โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตหลักสี่

lead image

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตหลักสี่”

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/10/เขตหลักสี่.jpg โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตหลักสี่

โรงเรียนอนุบาลกฤตยา
รายละเอียด: โรงอนุบาลกฤตยา ได้จัดทำหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) เน้นการ เตรียม ความพร้อม พัฒนาทางด้านร่างกาย สมองอารมณ์ และสังคม พัฒนาการเรียนรู้ วิธีคิด การวิเคราะห์โจทย์ ปัญหา เน้นการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข
นอกจากนี้ยังมีแนวการสอนอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ การสอนภาษาธรรมชาติ (Whole Language) การใช้สื่อ Montessori เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ การใช้ประสาทสัมผัสและกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ และการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ในการจัดการเรียน การสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเป็นต้น
ที่มา: www.kritaya.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 16/157 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 982 5908

โรงเรียนอนุบาลอรณิชชา
รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลอรณิชชาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาอนุบาลอรณิชชา ได้จัดทำขึ้นโดยพัฒนาจุดเด่นของแนวคิดการจัดการศึกษาแต่ละแนวมาผสมผสานให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพสังคมและ วัฒนธรรมของไทย ซึ่งได้แก่ การจัดการศึกษาของโปรแกรม Success For Life ซึ่งมีฐานการพัฒนามาจากผลงานวิจัยด้านประสาทวิทยา และการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีแนวการสอนอื่นๆที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ การสอนแบบโครงงาน ( Project Approch ) และการสอนภาษาธรรมชาติ ( Whole Language ) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น การทดลองให้ลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้นอกสถานที่ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัย
ที่มา: onichaschool.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 327/80 เคหะทุ่งสองห้อง ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 573 4841

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 312/159 ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 573 0739

โรงเรียนเจริญผลวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 230/21 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางแขน เขตหลักสี่
โทร. 02 521 0799

โรงเรียนชาลีสมุทร
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: newbeta.chaleesamut.ac.th/
111/1 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 589 6451

โรงเรียนผไทอุดมศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม
ติดต่อ: www.patai.th.edu/
โทร. 02 521 1457-8

โรงเรียนอนุบาลทอฝัน
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 38/2 ซ. การเคหะบางบัว พหลโยธิน ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
โทร. 02 579 6376

โรงเรียนอนุบาลดวงจิต
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 122 หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 573 0528

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!