โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตปทุมวัน

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ตามคำสัญญาค่ะ สำหรับโรงเรียนใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร วันนี้เราขอแนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตปทุมวัน เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนชื่อดังมากมาย

เขตปทุมวัน , โรงเรียน , อนุบาล , ประถม

เขตปทุมวัน , โรงเรียน , อนุบาล , ประถม

•โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
รายละเอียด: โรงเรียนสีตบุตรบำรุง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข พัฒนาการเรียนรู้ การสื่อสารด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เน้นพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ โดยเฉพาะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ที่มา: http://www.sitabutr.ac.th/web/
ระดับชั้น: ประถม มัธยม
ติดต่อ: 87 ถนน จรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
โทร. 02 214 3738, 02 215 5875

•โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รายละเอียด: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีหลักการที่จะสนับสนุนส่งเสริม พัฒนานักเรียน
และบุคลากรให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม
สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นหน่วยการปฏิบัติงานในด้านวิชาการของคณะครุศาสตร์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้าทดลอง เพื่อแสวงหาและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา รวมไปถึงการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความรู้ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการ เรียนรู้ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มีปัญหาการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน สมาธิสั้น หรือ ออทิสติก เป็นต้น
ที่มา: http://www.satitchula.org/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
โทร. 02-2182746

การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล โรงเรียน