โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางพลัด

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตบางพลัด” เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลและประถมชื่อดังและโรงเรียนที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตบางพลัด

• โรงเรียนธรรมภิรักษ์
รายละเอียด: โรงเรียนธรรมภิรักษ์ แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรสายสามัญ ระดับอนุบาลยึดหลักการสอนแบบ Montessori เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นสื่อกิจกรรมต่าง ๆ นำสื่อนวัตกรรมการสอน Whole Language, Project Approach, Storyline Method เป็นหลักในการจัดกิจกรรม ส่วนในระดับประถมมีการเสริมภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา เสริมภาษาจีนกลาง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาลใช้หลักสูตรการเตรียมความพร้อม บูรณาการและอ่าน-เขียนตามหลัก Whole language สอนพื้นฐานคณิต-วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ 10% ส่วนระดับประถมครูต่างชาติสอนวันละ 2 ชั่วโมง ครูไทยทบทวน 1 ชั่วโมง เสริมใบงาน ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตร TPR Tri Genius เปิดสอนชั้นประถมศึกษาเน้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านคณิต วิทย์ อังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ 12 คาบ/สัปดาห์ ใช้หนังสือเรียนจากต่างประเทศ และเสริมชีท คณิต – วิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: http://www.thampirak.ac.th/index.php
22 ซอย รุ่งประชา ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
โทร. 02 434 4133

• โรงเรียนทิวไผ่งาม
รายละเอียด: โรงเรียนทิวไผ่งามจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยหลักการดังนี้ 1. การเรียนรู้ที่ยึดสมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning ) 2. ความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามทฤษฎีพหุปัญญา (The Multiple Intelligences Theory) 3. พัฒนาการเรียนรู้ตามวัยของพิอาเจท์ (Piaget) และหลักการคิดของบลูม &ทอร์แรนซ์ เด็กปฐมวัย นอกจากนี้โรงเรียนทิวไผ่งามยังจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ “โครงการ English For Future (EFF)” เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการให้นักเรียนสายสามัญได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาทุกวัน วันละ 1 คาบ รวม 5 คาบต่อสัปดาห์ และ โครงการ TSEP คือ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ K.1 – K.3 และ G.1 – G.12
ติดต่อ: http://www.thewphaingarm.ac.th/
1001 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
โทร. 02 424 1077, 02 424 6225

• โรงเรียนพิมลวิทย์
รายละเอียด: มุ่งเน้นความเป็นเลิศโดยการใช้ทักษะ สหวิทยการ ( Multi Disciplinary Skills ) และปลูกฝังแนวคิดด้านการ เรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตนักเรียนที่มีความรู้ทัศนคติและความสามารถ สมวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ของแต่ละชั้นเรียนและช่วงชั้นเรียน มีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ วิจัยและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันกระแสโลกาภิวัฒน์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: http://www.pimonwit.ac.th/index.html
3 ซอยจรัญสนิทวงศ์69 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
โทร. 02-424-1737 , 02-881-0086

การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล เด็กวัยเรียน โรงเรียน