โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางซื่อ

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตบางซื่อ” เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

เขตบางซื่อ,โรงเรียน,อนุบาล,ประถม

• โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
รายละเอียด: เน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยผ่านการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้ระบบศูนย์การเรียน และใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ โดยใช้ Project Approach เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด การวางแผน ทุกห้องเรียนมีครูประจำชั้นผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 – 4 ท่าน การเรียนจะยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนจะเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามสิ่งที่อยากจะรู้ และกิจกรรมที่จัดขึ้นจะตอบคำถามเด็ก ๆ ได้ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ หลายด้านโดยครอบคลุมหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วย ก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวดชี ทำขนมกล้วย ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย แต่งเพลงกล้วย เป็นต้น
ที่มา: http://kindergarten.sangsomschool.com/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 6 ซอยประชาชื่น 32 ถนนประชาชื่น เยื้องหมู่บ้านซิเมนต์ไทย
โทร. 02 585 6433 , 02 585 5316

• โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
รายละเอียด: โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาเปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Cambridge Esol Training) สำหรับแผนกอนุบาลมีการสอนดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ โยคะเพื่อสุขภาพ และภาษาอังกฤษโดยอาจารย์เจ้าของภาษา นอกจากนี้ยังมีห้องฝึกบัลเล่ต์ ห้องสมุดของเล่น และห้องสมุดเสียง เพื่อพัฒนาความพร้อมของนักเรียน การสอนระดับประถมศึกษานั้นเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาชีวิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม มีพื้นฐานด้านทักษะด้านอ่าน การเขียน วิเคราะห์ สื่อสาร โดยมีให้เลือกทั้งหลักสูตรสามัญเน้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเน้นภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม และ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่มา: http://www.bhadungsit.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 512 ซอยริมคลองประปา ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 587 0651

• โรงเรียนพิริยะโยธิน
รายละเอียด: หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดกิจกรรมในแนวการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับคุณลักษณะตามวัย เน้นกิจกรรมที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยผ่านการเล่นมีกิจกรรมหลัก3 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการด้านร่างกายให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ อย่างอิสระตามจังหวะของเพลง เครื่องเคาะจังหวะหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
2. กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม) เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนเล่นภายในห้องเรียนจัดกิจกรรมเป็นมุมต่าง ๆ เช่น มุมบล็อก มุมบ้าน มุมหนังสือมุมสัมผัส มุมศิลปะ มีสื่ออุปกรณ์ที่ หลากหลาย มีทั้งของจริงและของจำลอง
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กแสดงความคิดผ่านงานศิลปะ เช่น วาดภาพด้วยสีเทียน สีน้ำ ตัดปะ ปั้นดินน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งเด็กสามารถเลือกกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจและความสามารถของตน
ที่มา: www.piriyayothin.com/‎
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 62 ซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 40 ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
โทร. 02 910 8001-2, 08 3436 3456, 08 3436 3456 , 086 888 9488

การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล โรงเรียน