โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตธนบุรี

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

มากันที่โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตธนบุรี สำหรับเขตธนบุรีเรามีโรงเรียนแนะนำให้สองแห่ง พร้อมรายชื่อโรงเรียนอื่น ๆ อีกด้วยค่ะ

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตธนบุรี

 • โรงเรียนเกื้อวิทยา

รายละเอียด: โรงเรียนเกื้อวิทยามุ่งพัฒนาให้เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะในการแสวงหาความรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรง มีความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้ตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักการใช้ภาษาที่เหมาะสม มีสุขนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ที่มา: http://keauvithaya.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 1174 ซอยวัดกัลยาณ์ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

โรงเรียนกันตทาราราม

รายละเอียด: โรงเรียนกันตทารารามเป็นสถานศึกษาที่อิงคำสอนตามแนววิถีพุทธ มีลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา คือ เน้นที่การกำหนดภาพความสำเร็จในตัวผู้เรียนให้มีมารยาทงามแบบไทยและใช้ชีวิตตามแนววิถีพุทธ
ที่มา: http://www.bmasmartschool.com/kantatararam/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 37/59 ซอยรัชดาภิเษก 14 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02 466 0390

การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล โรงเรียน