โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตตลิ่งชัน

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

ตามคำสัญญาค่ะ TheAsianparent.com ขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณพ่อคุณแม่แนะนำรายชื่อโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร มาเริ่มที่เขตถัดมากันเลยดีกว่าค่ะ “เขตตลิ่งชัน”

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตตลิ่งชัน,จิตตเมตต์,นกน้อย
โรงเรียนจิตตเมตต์
รายละเอียด: โรงเรียนจิตตเมตต์เป็นโรงเรียนทางเลือก โดยมีวัตถุประสงค์ มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้ชีวิตอย่างมี คุณค่าต่อตนเอง สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการทำงานของสมองเด็กและช่วงวัย (Brain Base Learning) เป็นฐาน โดยบูรณาการ ด้วยนวัตกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของเด็กรายบุคคลและสร้างความตระหนักให้กับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เข้าใจถึงความสำคัญของบรรยากาศสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็ก
ที่มา : http://www.jittamett.ac.th/jittamett.ac.th/citt_mett.html
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 02 884 1303, 02 884 1304
36/103 ถนน ทุ่งมังกร ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

อนุบาลนกน้อย
รายละเอียด: การเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนของอนุบาลนกน้อยนั้น จะเรียนเป็นโครงงาน (Project Approach) ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก โดยจะมีคุณครูเป็นผู้ช่วยกระตุ้นส่งเสริม และที่สำคัญ เชื่อมโยงโครงงานที่เด็ก ๆ สนใจ ให้เข้ากับหลักสูตรกระทรวง ส่วนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โดดเด่น เช่น Brain and Body Development เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการฝึกสมาธิ โยคะ และกิจกรรมกีฬา ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านสมองและร่างกายไปพร้อม ๆ กัน
ที่มา: http://www.noknoy.info/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: โทร. 02 448 6827
15 ม.13 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 ซ.วัดมะกอก ตำบลบางเชือกหนัง

โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
รายละเอียด: การเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ใช้แผนการจัดประสบการณ์อนุบาลของกรมวิชาการ และแนวการจัด ประสบการณ์ เตรียมความพร้อมของโรงเรียน ซึ่งเป็นการสอนแบบบูรณาการเพื่อเตรียม ความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

การเรียนในระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ให้นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มา: http://www.yooyen.th.edu/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 19/3 หมู่ 15 สี่แยกพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
โทร. 02 418 5023

การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับประถม ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล โรงเรียน