โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดุสิต

lead image

หลังจากแนะนำโรงเรียนไปแล้วหายเขต เรามากันที่เขตถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ “เขตดุสิต” นับได้ว่าเป็นเขตที่มีโรงเรียนเก่าแก่และมีชื่อเสียงหลายโรงเลยทีเดียวค่ะ

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2013/07/เขตดุสิต 578x336.jpg โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดุสิต

โรงเรียนจิตรลดา

รายละเอียด: มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพทางด้านวิชาการ มีคุณธรรมและระเบียบวินัยประจำตน มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีอันดีงามของไทยและสากล รวมทั้งจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

ที่มา: www.chitraladaschool.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: ในสวนจิตรฯ ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม 10300

โทร. 02-280-4830-1

 

โรงเรียนราชินีบน

รายละเอียด: เน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เรียนรู้เต็มศักยภาพ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกตามความสนใจอย่างมีความสุข แผนกปฐมวัยมีกิจกรรมเสริมพัฒนาการต่าง ๆ มากมาย เช่น การเต้นบัลเลต์  นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ที่มา: www.rajinibon.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ:  02 243 5277

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

รายละเอียด: จัดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ (English Intensive) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ยกเว้นวิชาภาษาไทย ดนตรี พลศึกษา มุ่งให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เรียนโดยเน้นให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ ใช้กระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา ใช้ภาษาสื่อสารได้ไม่น้อยกว่าสองภาษา

ที่มา:

ระดับชั้น: ประถม มัธยม

ติดต่อ: 02 243 0065

 

โรงเรียนพันธะวัฒนา

โรงเรียนพันธะวัฒนาเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง โดดเด่นด้านวิชาการ การเสริมสร้างทักษะของเด็ก ๆ และเน้นหนักเรื่องคุณธรรม มารยาท จริยธรรม โดยหลักสูตรอนุบาลจะเน้นพัฒนาการ 4 ด้านของนักเรียนได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ประกอบกับการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งผสมผสานหลัก Active Learner (ฝึกฝนให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเอง) Montessori (การเล่น สังเกต วิเคราะห์ เรียนรู้อย่างอิสระและเพลินเพลิดด้วยตัวเอง) Neo Humanist (การมองโลกเชิงบวก การฝึกสมาธิ การเรียนอย่างมีความสุข) ผ่านการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคุณครูผู้มีประสบการณ์

ที่มา: http://www.phantawattana.com/

ระดับชั้น: อนุบาล และ ประถม

ติดต่อ: โทร. 02 243 2780, 02 243 2782

249 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม 10300

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่ในวังสวนสุนันทา ซึ่งเป็นวังที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนพระราชอิริยาบถ เป็นที่ประทับของเจ้าจอมมารดา เป็นสถานศึกษาสำหรับข้าหลวงสตรีเพื่ออบรมมารยาทและสอนการฝีมือ และได้รับวิทยาการสมัยใหม่เข้าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจนเป็นที่เล่าลือว่าสตรีที่จบการศึกษาจากที่นี่จะเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติและความสามารถทุกด้าน มีทุนสังคมมากมาย ทั้งด้านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญาเป็นทุนทางสังคมที่ทรงคุณค่า จุดเน้นของโรงเรียนคือ "ความเป็นชาววังสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ" อัตลักษณ์ของโรงเรียนนี้คือ การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

เว็บไซต์ www.sd.ssru.ac.th

ระดับชั้น: ประถมและมัธยม

ติดต่อ: โทร 02-160-1066  โทรสาร  02-160-1069

1 ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  กทม 10300

โรงเรียนอนุบาลสาริน 

รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลสาริน จัดการเรียนการสอนตามหลักของมอนเตสซอรี่ประยุกต์ ผสมผสานกับวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กจะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นทั้งทักษะและสาระเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรง เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และหลักการสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลสารินใช้เป็นแนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก คือ Brain – Based Learning (BBL) เป็นการสอนที่ใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์

ที่มา: www.anubansarin.com/

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ:  329/1 ซอยองครักษ์ ถนนสามเสน 28  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 243 0815

จากนั้น Search : anubansarin

อ่านต่อโรงเรียนอื่นๆ ในหน้าถัดไป

โรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนวชิราวุธ
ระดับชั้น: ประถม มัธยม

ติดต่อ: วชิราวุธวิทยาลัย  197 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 669 4526-9

http://www.vajiravudh.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 295 ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต

www.la-orutis.dusit.ac.th

 

โรงเรียนกันตะบุตร

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: http://www.kantabutra.ac.th/

โทร. 02 241 5214

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม

ติดต่อ: http://www.sf.ac.th/

โทร. 02 241 2604-5

 

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม

ติดต่อ: http://www.sf.ac.th/

โทร. 02 243 0062

 

โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: http://www.kornkaew.ac.th/

โทร. 02 241 1516

 

โรงเรียนเบญจมบพิตร

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 69 นครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 628 6561

 

โรงเรียนอนุบาลเลิศนุวัฒน์

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: โทร. 02 243 007

 

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์อำนวยสงคราม

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 199 ซอย อำนวยสงคราม ถนน นครไชยศรี เขต ดุสิต

โทร. 02 669 3846

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตจตุจักร

คิดก่อนส่งลูกเรียนภาษาที่สาม

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!