เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ลูกอายุไม่ถึง 20 ต้องทำอย่างไร

lead image

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร อยากเปลี่ยนชื่อลูกในใบสูติบัตรต้องทำอย่างไร พ่อแม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วควรทำอย่างไร โดยเฉพาะเด็กเล็ก

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

พ่อแม่บางคนเชื่อว่า การเปลี่ยนชื่อลูก อาจทำให้ชีวิตของลูกดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยความเชื่อหรืออะไรก็ตาม บ่อยครั้งที่พ่อแม่มักจะเปลี่ยนชื่อมงคลให้ลูก แน่นอนว่าการเปลี่ยนชื่อในแต่ละครั้งย่อมมีความยุ่งยากตามมา ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การยื่นคำร้อง การติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ ไปจนถึงหลังจากการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปตามเปลี่ยนเอกสารทางราชการอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าพ่อแม่อยากรู้ว่าเปลี่ยนชื่อให้ลูกต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ

การเปลี่ยนชื่อในสูติบัตร

พ.ร.บ. เปลี่ยนชื่อของคนไทย

ตามพระราชบัญญัติ  ปี พ.ศ. 2505 กล่าวว่า คนไทยซึ่งมีสัญชาติไทย สามารถมีชื่อตัว นามสกุล และจะมีชื่อรองด้วยก็ได้  ชื่อตัวในที่นี้ ก็คือ ชื่อประจำของตัวบุคคล ชื่อรอง ก็คือ ชื่อประกอบของคนๆ นั้น ที่ต่อจากชื่อจริง ส่วนชื่อสกุล ก็คือ ชื่อวงศ์ตระกูลนั่นเอง

เกณฑ์การเปลี่ยนชื่อลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
 • ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
 • ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
 • ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้

เอกสารการเปลี่ยนชื่อลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 1. ใบสูติบัตรสำหรับเด็กเล็ก หรือบัตรประชาชน สำหรับเด็กที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อลูก
 3. บัตรประจำตัวผู้ดำเนินการแทน (มารดา) กรณีที่เป็นบิดาทำการแทนผู้เยาว์ต้องมีทะเบียนสมรสมาแสดง
 4. เอกสารทางราชการที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเชื่อถือได้ เช่น ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 5. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 • ติดต่อขอเอกสารแบบ ช.1 จากนั้นยื่นเอกสารนี้ต่อนายทะเบียนท้องที่
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 • กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน ชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน
 • กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
 • มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ 50 บาท

หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้เป็นหลักฐานให้อีกหนึ่งฉบับที่เราต้องเก็บไว้ เพื่อใช้สำหรับยืนยันเอกสารสำคัญต่า ๆ ที่เป็นชื่อเดิมของเราจะได้ทราบว่าชื่อใหม่กับชื่อเก่าเป็นคนเดียวกัน

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร

เปลี่ยนชื่อลูกเตรียมเอกสาร อะไรบ้าง

การเปลี่ยนนามสกุลลูกในสูติบัตร

เกณฑ์การเปลี่ยนนามสกุลลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
 • ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 • ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 • มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
 • ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า ” ณ ” นำหน้าชื่อสกุล
 • ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

เอกสารการเปลี่ยนนามสกุลลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

คล้ายกับการเอกสารการขอเปลี่ยนชื่อลูก

ขั้นตอนการเปลี่ยนสกุลลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 • ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว
  นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบ
 • มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุล 100 บาท
เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร

สถานที่เปลี่ยนชื่อและสกุลลูก 

 • สำนักงานเขตที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • หรือที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้าน
 • สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน

สิ่งที่ต้องทำหลังจากเปลี่ยนชื่อและสกุลลูก 

 • ขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
 • ขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ลูกอายุ 15 ปี ขึ้นไป และต้องทำภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้เปลี่ยนชื่อและสกุลลูกในทะเบียนบ้าน โดยมีค่าธรรมเนียม 20 บาท หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • เปลี่ยนชื่อในบัญชีธนาคาร
 • เปลี่ยนชื่อกรรม์ประกัน สำหรับพ่อแม่ที่ทำประกันไว้ให้ลูก
 • เปลี่ยนชื่อหนังสือเดินทาง (Passport)
 • เปลี่ยนชื่อในเอกสารสำคัญอื่นๆ

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ชื่อมงคล 176 รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว

ดูดวงทารกจากเดือนเกิด วาสนาดีไหม โตไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือเปล่า

ฝึกลูกอย่างไรให้มีความอดทน รู้จักรอคอย ไม่กลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri