เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ลูกอายุไม่ถึง 20 ต้องทำอย่างไร

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ลูกอายุไม่ถึง 20 ต้องทำอย่างไร

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร อยากเปลี่ยนชื่อลูกในใบสูติบัตรต้องทำอย่างไร พ่อแม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วควรทำอย่างไร โดยเฉพาะเด็กเล็ก

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

พ่อแม่บางคนเชื่อว่า การเปลี่ยนชื่อลูก อาจทำให้ชีวิตของลูกดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยความเชื่อหรืออะไรก็ตาม บ่อยครั้งที่พ่อแม่มักจะเปลี่ยนชื่อมงคลให้ลูก แน่นอนว่าการเปลี่ยนชื่อในแต่ละครั้งย่อมมีความยุ่งยากตามมา ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การยื่นคำร้อง การติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ ไปจนถึงหลังจากการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปตามเปลี่ยนเอกสารทางราชการอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าพ่อแม่อยากรู้ว่าเปลี่ยนชื่อให้ลูกต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ

การเปลี่ยนชื่อในสูติบัตร

พ.ร.บ. เปลี่ยนชื่อของคนไทย

ตามพระราชบัญญัติ  ปี พ.ศ. 2505 กล่าวว่า คนไทยซึ่งมีสัญชาติไทย สามารถมีชื่อตัว นามสกุล และจะมีชื่อรองด้วยก็ได้  ชื่อตัวในที่นี้ ก็คือ ชื่อประจำของตัวบุคคล ชื่อรอง ก็คือ ชื่อประกอบของคนๆ นั้น ที่ต่อจากชื่อจริง ส่วนชื่อสกุล ก็คือ ชื่อวงศ์ตระกูลนั่นเอง

เกณฑ์การเปลี่ยนชื่อลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
 • ต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
 • ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
 • ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็น ชื่อตัวจริง ชื่อรองก็ได้

เอกสารการเปลี่ยนชื่อลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 1. ใบสูติบัตรสำหรับเด็กเล็ก หรือบัตรประชาชน สำหรับเด็กที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อลูก
 3. บัตรประจำตัวผู้ดำเนินการแทน (มารดา) กรณีที่เป็นบิดาทำการแทนผู้เยาว์ต้องมีทะเบียนสมรสมาแสดง
 4. เอกสารทางราชการที่นายทะเบียนพิจารณาเห็นว่าเชื่อถือได้ เช่น ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 5. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 • ติดต่อขอเอกสารแบบ ช.1 จากนั้นยื่นเอกสารนี้ต่อนายทะเบียนท้องที่
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอกับทะเบียนบ้าน และชื่อที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
 • กรณีอนุญาตสำหรับบุคคลสัญชาติไทย นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยน ชื่อตัวชื่อรอง (แบบช.3) ให้เป็นหลักฐาน
 • กรณีบุคคลต่างด้าว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวให้ เพื่อประกอบหลักฐานการแปลงชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
 • มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ 50 บาท

หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรองให้เป็นหลักฐานให้อีกหนึ่งฉบับที่เราต้องเก็บไว้ เพื่อใช้สำหรับยืนยันเอกสารสำคัญต่า ๆ ที่เป็นชื่อเดิมของเราจะได้ทราบว่าชื่อใหม่กับชื่อเก่าเป็นคนเดียวกัน

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร

เปลี่ยนชื่อลูกเตรียมเอกสาร อะไรบ้าง

การเปลี่ยนนามสกุลลูกในสูติบัตร

เกณฑ์การเปลี่ยนนามสกุลลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
 • ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 • ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 • มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
 • ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า ” ณ ” นำหน้าชื่อสกุล
 • ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

เอกสารการเปลี่ยนนามสกุลลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

คล้ายกับการเอกสารการขอเปลี่ยนชื่อลูก

ขั้นตอนการเปลี่ยนสกุลลูก อายุไม่ถึง 20 ปี

 • ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว
  นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบ
 • มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสกุล 100 บาท
เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร

สถานที่เปลี่ยนชื่อและสกุลลูก 

 • สำนักงานเขตที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • หรือที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้าน
 • สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน

สิ่งที่ต้องทำหลังจากเปลี่ยนชื่อและสกุลลูก 

 • ขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน
 • ขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่ลูกอายุ 15 ปี ขึ้นไป และต้องทำภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้เปลี่ยนชื่อและสกุลลูกในทะเบียนบ้าน โดยมีค่าธรรมเนียม 20 บาท หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • เปลี่ยนชื่อในบัญชีธนาคาร
 • เปลี่ยนชื่อกรรม์ประกัน สำหรับพ่อแม่ที่ทำประกันไว้ให้ลูก
 • เปลี่ยนชื่อหนังสือเดินทาง (Passport)
 • เปลี่ยนชื่อในเอกสารสำคัญอื่นๆ

ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ชื่อมงคล 176 รายชื่อมงคล ตั้งชื่อพร้อมความหมาย เป็นศิริมงคล ทั้งลูกชายลูกสาว

ดูดวงทารกจากเดือนเกิด วาสนาดีไหม โตไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรือเปล่า

ฝึกลูกอย่างไรให้มีความอดทน รู้จักรอคอย ไม่กลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner