เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เข้าหรือยัง เงินอุดหนุนบุตรเช็คสิทธิ์อย่างไร

lead image

แม่อยากรู้ เงินอุดหนุนบุตรเมื่อไหร่จะเข้า วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรต้องถามที่ไหน

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร แม่ต้องทำอย่างไร อยากรู้เงินอุดหนุนบุตรเข้าหรือยัง? สำหรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร แม่ ๆ บางคนยังสับสน ระหว่างเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะ

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีเงื่อนไขว่า เด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องเป็นเด็กสัญชาติไทย บิดาและ/หรือมารดามีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน และไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

หมายถึง ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาท ต่อคน ต่อปีโดยนํารายได้ของสมาชิก ทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจํานวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วย

 

ใครมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561

  1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
  2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี
  3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
  4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์
  5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

ผู้รับรองคนที่ 1
– กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต
– เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

ผู้รับรองคนที่ 2
– กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
– เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี

4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

 

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าหรือยัง เงินอุดหนุนบุตรเช็คสิทธิ์ยังไง เงินอุดหนุนบุตรเข้าเมื่อไหร่ วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าหรือยัง เงินอุดหนุนบุตรเช็คสิทธิ์ยังไง เงินอุดหนุนบุตรเข้าเมื่อไหร่ วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าหรือยัง เช็คสิทธิ์อย่างไร

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

ผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน หากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือโทร. ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532 เลขที่ 818/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 02-306-8694, 02-306-8697-8 หรือเว็บไซต์ csg.dcy.go.th
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ ๆ ที่ลงทะเบียนแล้ว อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรนะคะ

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันมั๊ย ได้เมื่อไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ทำงานขณะตั้งครรภ์ ต้องระวังเรื่องอะไร วิธีดูแลตัวเองตอนท้อง คนท้องทํางานแบบไหนได้บ้าง

10 งานที่สามารถทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย สำหรับแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya