เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์บ้าง

lead image

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561  เปิดลงทะเบียนแล้วถึง 30 กันยายนนี้ ตรวจสอบเลย ใครบ้างมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์บ้าง

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/05/เสื้อผ้า ค่าเทอมแห่ขึ้นราคา3.jpg เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์บ้าง

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 

1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี

3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/04/มีลูกควรห่างกันเท่าไหร่3.jpg เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์บ้าง

4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ลงทะเบียนที่ไหน เมื่อไร
 
          1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร : สามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

          2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด : สามารถไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

          3. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา : สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

          4. กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา : อนุโลมให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ, เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/03/ผัวเมียไม่ได้จดทะเบียนff.jpg เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์บ้าง

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

          1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)

          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

          ผู้รับรองคนที่ 1
          – กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต
          – เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
          – เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.
          – บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

          ผู้รับรองคนที่ 2
          – กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
          – เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
          – เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
          – บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี

          4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

          5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

          6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

          7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

          8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/03/ลูกตัวซีด1.jpg เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์บ้าง

 

จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเท่าไร

          ผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการนี้ จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ โดยสามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

          อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่คลอดบุตรหลังจากช่วงที่กำหนด คือ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือเด็กเสียชีวิตระหว่างอยู่ในครรภ์ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนนี้

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2014/08/วิธีกล่อมลูก.jpg เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561 ลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์บ้าง

วิธีกล่อมลูกให้หลับ


วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

          หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

          โดยผู้มีสิทธิ์ จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน (ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะจ่ายวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์) ซึ่งหากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือโทร. ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

ที่มา

money.kapook.com

บทความเกี่ยวข้อง

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

เปิดบัญชีให้ลูก ธนาคารไหนดี ฝากเงินให้ลูก ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีที่สุด

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!