เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร เงินเข้าเมื่อไหร่มาดูกัน

เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร เงินเข้าเมื่อไหร่มาดูกัน

theAsianparent พามาเช็ค เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร เงินเข้าเมื่อไหร่มาดูกัน เงินอุดหนุนจะเข้าวันไหนบ้างนะ มาดูกัน

โครงการเงินอุดหนุน เป็นนโยบายตามแผนบูรณาการของประเทศไทย เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนใหเแก่ เด็กแรกเกิดในบ้านที่ยากจน หรือ ครอบครัวที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยเป็นมาตรการให้พ่อแม่นำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตให้ดี มีพัฒนาการที่เหมาะสม รวมทั้งมีหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาด้วยสิทธิของเด็ก โดยเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2564 โดยอุดหนุนเงินตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี theAsianparent พามาดู เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร เงินเข้าเมื่อไหร่มาดูกัน

เงินอุดหนุนบุตร 2564

เงินอุดหนุนบุตร 2564

เงินอุดหนุนบุตร 2564 ลงทะเบียนยังไง ใช้เอกสารอะไร เงินเข้าเมื่อไหร่มาดูกัน

คุณสมบัติของเด็กแรกเกิด ที่มีสิทธิ รับ เงินอุดหนุนบุตร 2564

 • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อ หรือแม่มีสัญชาติไทย)
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน รับ เงินอุดหนุนบุตร 2564

เงินอุดหนุนเด็ก 2564

เงินอุดหนุนเด็ก 2564

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
 • มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้

คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดลูกก่อนถึงลงทะเบียนได้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2564

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”

4.หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5.หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ์”

วิธีการลงทะเบียนโครงการเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2564

เงินอุดหนุนเด็ก 2564

เงินอุดหนุนเด็ก 2564

หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีที่แล้ว พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับการโอนเงินต่อเนื่อง จนลูกมีอายุ 6 ขวบ แต่หากไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือ เพิ่งคลอดลูกในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถลงทะเบียนได้เลย

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

ผู้รับรองคนที่ 1
– กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต
– เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

ผู้รับรองคนที่ 2
– กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
– เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี

4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

ปฏิทินเงินอุดหนุน เพื่อเด็กแรกเกิด ปี 2564 เข้าวันไหนบ้าง

 • 9 ตุลาคม 2563
 • 10 พฤศจิกายน 2563
 • 9 ธันวาคม 2563
 • 8 มกราคม 2564
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • 9 เมษายน 2564
 • 10 พฤษภาคม 2564
 • 10 มิถุนายน 2564
 • 9 กรกฏาคม 2564
 • 10 สิงหาคม 2564
 • 10 กันยายน 2564

โดยเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อคนและต่อเดือน ไปจนถึง อายุ 6 ขวบ จะออกให้ทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยเริ่มจากเดือน ตุลาค เพราะเป็นปีงบประมาณของรัฐบาล

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ชวนมาดู เด็กเก่งแห่งปี 2020 จากนิตยสาร Times, Kid of the Years

อาหารเด็ก 2 ขวบ แชร์ไอเดียสูตรเมนูอาหารญี่ปุ่นสำหรับเด็ก 2 ขวบ

ทำไม ทักษะทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูกตั้งแต่อนุบาล

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner