เช็คด่วน เงินอุดหนุนบุตร เข้า 10 พ.ย. 2563 เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

เช็คด่วน เงินอุดหนุนบุตร เข้า 10 พ.ย. 2563 เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

เงินจะเข้าหรือยังนะ? เช็คด่วน เงินอุดหนุนบุตร เข้า 10 พ.ย. 2563 เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร พ่อแม่ มือใหม่ต้องรู้ เพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่!

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร แม่ต้องทำอย่างไร อยากรู้เงินอุดหนุนบุตรเข้าหรือยัง? สำหรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร แม่ ๆ บางคนยังสับสน ระหว่างเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะ เช็คด่วน เงินอุดหนุนบุตร เข้า 10 พ.ย. 2563 เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตรปี2563

เงินอุดหนุนบุตรปี2563

โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรม ประชาสัมพันธ์ ได้รายงานแจ้งเตือนว่า ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จะมีการโอนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้

โดยมีผู้ส่งคำขอ “เงินอุดหนุนบุตร” จำนวน 1,875,565 ราย รวมเป็นจำนวนเงิน 1,289,837,400 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • จ่ายตรงงวด จำนวน 1,875,565 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,125,339,000 บาท
 • จ่ายตำเบิก จำนวน 274,227 ราย เป็นจำนวนเงิน 164,498,400 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.63)

โดยผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ 

 • คุณสมบัติเด็กแรกเกิด ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งพ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • คุณสมบัติผู้ปกครอง คือ มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนบุตรปี2563

เงินอุดหนุนบุตรปี2563

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01)

 1. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

ผู้รับรองคนที่ 1

– กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต

– เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา

– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.

– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

ผู้รับรองคนที่ 2

– กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

– เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย

– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน

– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี
 2. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
 3. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

 

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

เงินอุดหนุนบุตรปี2563

เงินอุดหนุนบุตรปี2563

หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

ผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน หากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือโทร. ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532 เลขที่ 818/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์ www.dcy.go.th
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 02-306-8694, 02-306-8697-8 หรือเว็บไซต์ csg.dcy.go.th
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ ๆ ที่ลงทะเบียนแล้ว อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรนะคะ

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คลอดแล้ว! น้องซารัง ลูกครึ่งเกาหลี ลูกชาย อ้วน รังสิต กับภรรยาคนสวย มะม่วง

พ่อมอส เผยวีรกรรมสุดแสบน้องสวรรค์ ในขณะที่พ่อกำลังแอบงีบ ทั้งแสบทั้งน่าเอ็นดู

How to ดูแลลูก ดูแลสามีได้อย่างมีความสุข แบบฉบับคุณแม่ลูกสี่ พลอยชิดจันทร์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner