10 อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคใต้

10 อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคใต้

วันนี้ theAsianparent พามาดู 10 อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคใต้ โรงเรียนประถมน่าเรียนภาคใต้

เมื่อลูกน้อยของเราโตขึ้น การเลือกโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามมาแน่นอน สำหรับ พ่อ แม่ บางคนอาจจะอยากได้ โรงเรียนใกล้บ้าน หรือ โรงเรียนที่ตนเคยเรียนมาก่อน แต่บางคน ก็อาจจะ เลือกโรงเรียนที่เข้ายาก หรือ โรงเรียนที่จะต้องสอบเข้า รวมถึงโรงเรียนประถมยอดนิยม วันนี้ theAsianparent พามาดู 10 อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคใต้ โดยเราได้จัดอันดับโรงเรียน จากความนิยมของคนภาคใต้ การสอบเข้า คะแนน O-NET และ ปัจจัยอื่นๆเช่น ชื่อเสียง อายุของโรงเรียน และ ศิษย์เก่า เป็นต้น

อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้

อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้

10 อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคใต้

1.โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง

โรงเรียนบูรณะรำลึก เดิมตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 7.1 ไร่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2495 โดยนางอำภา  สังขศิริ  เป็นเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่  ต่อมาได้เปลี่ยนกิจการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2507 โดยนายแพทย์วิสูตร เชาวน์ชูเวชช  เป็นเจ้าของและผู้จัดการต่อมานายแพทย์วิสูตร เชาวน์ชูเวชช ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้มอบหมายให้ นายวิลเลียม เชาวน์ชูเวชช  พี่ชายดำเนินกิจการแทน โดยโรงเรียนบูรณะรำลึก นั้นมีปรัชญาคือ ศึกษาพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิดและจิตวิญญาณ

เบอร์โทรศัพท์ : 075-218-390

 

2.โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้

อันดับโรงเรียนประถมภาคใต้

โรงเรียนแสงทองวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วนขนาดใหญ่ ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 ตั้งอยู่ที่ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สีประจำสถาบันคือ น้ำเงิน – ขาว ปัจจุบันโรงเรียนแสงทองวิทยามีอายุได้ 73 ปี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เบอร์โทรศัพท์ : 074-237-505, 074-243-595 

 

3.โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ บริหารโดยนักบวชหญิงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ธ.ม.อ.) ผู้สถาปนาคณะ ได้แก่ นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล นักบุญยอห์น บอสโก ได้รับสมญานามว่า “บิดาของเยาวชน” เพราะท่านอุทิศชีวิตทั้งหมดของท่าน ในการอบรมเยาวชนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็นเยาวชนที่สุจริต และคริสตชนที่ดี ด้วยการใช้เหตุผล ศาสนา และความรักเมตตา เป็นวิธีการอบรม ท่านได้ตั้งคณะนักบวชหญิง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ขึ้น เพื่อสืบทอดมรดกด้านการอบรมนี้ ดังนั้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จึงได้ยึดเป้าหมายของนักบุญยอห์น บอสโก มาเป็นปรัชญาในการจัดการศึกษา นั้นคือ ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย และคติพจน์ที่ว่า คุณธรรมนำความรู้สู่องค์ความดีนิรันดร์

เบอร์โทรศัพท์ : 074-232-052

4.โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 47/82 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2532 โดยมีนางพยอม สารานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ และครูใหญ่ นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวมณีรัตน์ ชีวธนากรณ์กุล ผู้ช่วยครูใหญ่ เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล1-3 และประถมศึกษาปีที่1-6

เบอร์โทรศัพท์ : 074–234-278 , 074–366-765

5.โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี สำกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2502 บนเนื้อที่จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 1.2 ตารางวา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ดินประมาณ 4 ไร่ ที่นางลิ้นจี่ บุราคม ได้บริจาคให้เป็นที่สร้างโรงเรียนด้วย ปัจจุบันโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย มีบาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายชาญชัย ชื่นพระแสง เป็นผู้อำนวยการและ บาทหลวงอมรเทพ สุริปะ เป็นผู้จัดการ มีอาคารเรียนจำนวน 6 หลัง

เบอร์โทรศัพท์ : 077-272-061

6.โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนธิดาแม่พระเป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่เขต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2506  หลังจากนั้นได้มอบให้คณะซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เป็นผู้ดำเนินกิจการ ปี พ.ศ.2526 ได้โอนกิจการเข้าเป็นโรงเรียนของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันได้มอบอำนาจให้นางสาวสายสุดา  กิจประยูร เป็นผู้ลงนามแทนมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โรงเรียนธิดาแม่พระเปิดเป็นสหศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยระดับชั้นมัธยมศึกษา แผนการเรียนปกติและแผนการเรียน IEP เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง  ปีการศึกษา  2561 ได้เปิดห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ตามแนวทางสสวท.) และห้องเรียนสามภาษา (ห้องเรียนโครงการรับทั้งนักเรียนชาย/หญิง)

เบอร์โทรศัพท์ : 077-212-146

7.โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2522 เปิดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข จนได้รับการยอมรับจากสังคมว่า เป็นโรงเรียนชั้นหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่

เบอร์โทรศัพท์  : 074-246-964

8.โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคใต้

อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคใต้

โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ตัวอาคารตั้งอยู่ทิศใต้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ในที่ดินของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เขตเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเนื่องจากแผนกศึกษาธิการจังหวัดได้ของบประมาณและขออนุญาตจัดตั้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ โดย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม

เบอร์โทรศัพท์ : 074-613-178

9.โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนวรพัฒน์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษา “ ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก ” รับเด็กตั้งแต่ 1 ขวบ สำหรับระดับเนอสเซอรี่ เปิดทำการสอนระดับอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยโรงเรียนนั้น มีปรัชญาคือ ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก

เบอร์โทรศัพท์ : 074-236-020

10.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตั้งอยู่ริมถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สร้างอยู่ในที่ดินราชพัสดุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน เลขที่ทะเบียนราชพัสดุของโรงเรียน  เลขที่ 7791 เลขที่โฉนดที่ดินของโรงเรียน เลขที่ 3379  เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2495 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนเพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยีและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เบอร์โทรศัพท์ : 076-225-588

theAsianparent Thailand เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เป็นการเริ่มต้นสร้างสภาะแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย และเป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการการเลือกโรงเรียนให้กับลูกคือหัวใจหนึ่งของการศึกษา เพราะการเลือกโรงเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ การเลือกโรงเรียนอนุบาล เป็นด่านแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ เช่น มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิชาการที่พอดีกับการเรียนรู้ การใช้ Play Base Learning เพื่อเสริทสร้างพหุปัญญษทั้ง 8 ด้าน หรือ EF ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill อย่างสมดุลย์ เพราะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัด และทำให้เด็กค้นพบตัวตน และมีความสุขกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

คนท้องแพ้อาหารทะเล ส่งผลต่อลูกในท้องอย่างไร วันนี้เรามาหาคำตอบ

อัปเดตความคิวต์ น้องเดมี่ ลูกลิเดีย ในชุดแพนด้าหลินปิง น่ารักจนใจละลาย

ลูกดาราแต่งฮาโลวีน ผีน้อย ปีศาจตัวจิ๋ว เรียกรอยยิ้มให้แฟนคลับ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner