10 อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคเหนือ

10 อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคเหนือ

theAsianparent พาผู้ปกครองทุกคนมาดู10 อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคเหนือ โรงเรียนประถมภาคเหนือดีๆ ที่ทุกคนต้องรู้!

เมื่อลูกน้อยของเราโตขึ้น การเลือกโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามมาแน่นอน สำหรับ พ่อ แม่ บางคนอาจจะอยากได้ โรงเรียนใกล้บ้าน หรือ โรงเรียนที่ตนเคยเรียนมาก่อน แต่บางคน ก็อาจจะ เลือกโรงเรียนที่เข้ายาก หรือ โรงเรียนที่จะต้องสอบเข้า และโรงเรียนที่มีขื่อเสียง วันนี้ theAsianparent พามาดู 10 อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคเหนือ โดยเราได้จัดอันดับโรงเรียน จากความนิยมของคนภาคเหนือ การสอบเข้า คะแนน O-NET และ ปัจจัยอื่นๆเช่น ชื่อเสียง อายุของโรงเรียน และ ศิษย์เก่า เป็นต้น

อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ

อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ

10 อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคเหนือ

1.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนลำดับที่สามในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ก่อตั้งเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2475 เพียงสามเดือนก่อนการปฏิวัติสยาม โรงเรียนแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นสองแผนก ได้แก่แผนกประถมตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยนับว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการและด้านกิจกรรม (ดนตรี/กีฬา) ในจังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผลงานทางวิชาการและกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วมากมาย เพราะเหตุนี้ จึงทำให้เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่หลายคนในภาคเหนืออยากจะพาลูกเข้าไปเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : 053-245-570

2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสถาบันที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้ก้าวสู่ความเป็นสากล โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นั้นเป็นโรงเรียนที่เน้นวิชาการ ซึ่งทำให้กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สอบเข้ายาก ในภาคเหนือ

เบอร์โทรศัพท์ : 054-237-399

3.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจริยธรรม ด้วยหลักธรรมของ คริสตศาสนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านความรู้สติปัญญา ด้วยการจัดการศึกษา ที่มีคุณค่าต่อชีวิตทั้งในปัจจุบัน และอนาคตสำหรับเยาวชน โดยไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของนักเรียน เป็นโรงเรียนที่เน้นความสำเร็จของนักเรียน จึงทำให้สอบเข้ายากมากๆค่ะ

เบอร์โทรศัพท์ : 053-242-038

4.โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็น โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ หลังจากนั้นโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้รับรางวัลมากมาย ซึ่งทำให้เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่หลายคนในภาคเหนืออยากจะพาลูกเข้าไปเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : 055-322-680

5.โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการในระดับประถมศึกษา (Enrichment Programs) ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มหลักสูตรพิเศษที่จำเป็นในอนาคต โดยผู้ปกครองไม่ต้องพาไปเสริมทักษะพิเศษที่ไหนอีก ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ จินตคณิต คณิตวิเคราะห์โจทย์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี (Music and Movement) การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ซึ่งทางโรงเรียนได้เน้นวิชาการกับกิจกรรมมาคู่กัน ทำให้กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้ายากสำหรับภาคเหนือค่ะ

เบอร์โทรศัพท์ : 056-872-368

6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง เรียนรู้อย่างมีความสุข มีอิสระ ในการคิดและการแสดงออกในกรอบของความถูกต้อง จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และวิจัย เป็นคนดีของสังคมและดำรงตนอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข เพราะเหตุนี้จึงเป็นโรงเรียนประถมชื่อดังของจังหวัดเชียงราย ที่พ่อแม่ต่างอยากพาให้ลูกเข้าไปเรียนนะคะ

เบอร์โทรศัพท์ : 053-776 -022

7.โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ

อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ

ปัจจุบัน โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีนักเรียน 6,732 คน มีครู 437 คน เจ้าหน้าที่ 134 คน ตั้งอยู่บนที่ดิน 77.5 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา เป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในการดำรงชีวิตและมีความเป็นไทย มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยความดังของโรงเรียนดาราวิทยาลัย จึงทำให้เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่หลายคนในภาคเหนืออยากจะพาลูกเข้าไปเรียน

เบอร์โทรศัพท์ : 053-241-039

8.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความควบคุมและอำนวยการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย การจัดการศึกษาในระดับปริญญาในสาขาวิชาทางการศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ โดยมุ่งผลิตครูสําหรับสอนระดับมัธยมศึกษาและร่วมมือกับโรงเรียนในชุมชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน รวมทั้งการฝึกอบรมครูประจําการให้มีประสิทธิภาพ

เบอร์โทรศัพท์ : 05- 944 -248

9.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ

อันดับโรงเรียนประถมภาคเหนือ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นั้นได้มีการดำเนินก่อตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกิดจากการตั้งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นโรงเรียนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งอาศัยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการผลิตนักเรียนให้มีความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ จึงทำให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กลายเป็นโรงเรียนที่เข้ายากในภาคเหนือ

เบอร์โทรศัพท์  : 054-466-666 ต่อ 3846 หรือ 3832 

10.โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสตรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนเน้นสอนความรู้กับกิจกรรมไปพร้อมกัน จึงทำให้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้ามากในภาคเหนือ

เบอร์โทรศัพท์ : 053 -282-395

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

500 ชื่อเล่นลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกภาษาเหนือ ชื่อลูกเพราะๆ ไม่ซ้ำใคร!

5 สารเคมีอันตรายใน น้ำยาซักผ้าเด็ก และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับลูกรัก

ตกขาวมีกลิ่น ทำอย่างไรดี? วิธีแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากตกขาว

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner