สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม หลังคลอดลูกต้องทำยังไงถึงจะได้เงินทดแทน

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน

สำหรับคุณแม่ที่ทำงานหรือผู้ประกันตนเองที่จ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนคลอด จนกระทั่งหลังคลอดแม่บางคนยังไม่รู้ว่า กรณีคลอดบุตรนั้นคุณแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม นะคะ

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม หลังคลอดบุตรแล้วคุณแม่หรือคุณแม่สามารถเตรียมเอกสารเพื่อนำมายื่นขอรับผลประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ทุกแห่ง

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม หลังคลอดลูกต้องทำยังไงถึงจะได้เงินทดแทน

โดยการรับสิทธิ์กรณีคลอดบุตรจากประกันสังคมนั้น คุณแม่ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร จึงมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้

2.คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

3.ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน (การใช้สิทธิ์ลูกคนที่ 3 นั้นจะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน)

4.กรณีที่สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

เอกสารที่จะต้องเตรียมไปเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร

    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
    • สำหรับคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน ใช้สูติบัตรต้นฉบับของลูกพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีคลอดลูกแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

การปฏิบัติตัวหลังคลอด หลังคลอดบุตร เตรียมตัวเป็นแม่