สิทธิบัตรทอง คนท้อง และลูกน้อย สิทธิประโยชน์ดีๆ ที่แม่ควรรู้

lead image

สิทธิบัตรทอง หรือที่รู้จักกัน 30 บาท จ่ายทุกโรค อัพเดตล่าสุดที่คนท้องและลูกน้อยจะได้รับมีอะไรบ้าง ต้องทำยังไง เตรียมเอกสารยังไงเพื่อให้ได้สิทธิ

สิทธิบัตรทอง คนท้อง และลูกน้อย สิทธิประโยชน์ดีๆ ที่แม่ควรรู้

สิทธิบัตรทอง หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. )เป็นสวัสดิการเบิกค่ารักษารพ.รัฐ หรือสถานพยาบาลใดๆ ที่ลงทะเบียนกับทางรัฐ ของประชาชนคนไทยทุกคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ์เบิกใน สวัสดิการข้าราชการ, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น, สวัสดิการของหน่วยงานรัฐอื่นๆ โดยให้สิทธิประโยชน์กับแม่ท้อง และเด็ก ดังต่อไปนี้

กลุ่มแม่ตั้งครรภ์

 • บริการฝากครรภ์คุณภาพ
 • บริการตรวจหลังคลอด
 • บริการเยี่ยมบ้าน
 • บริการส่งเสริมการให้นมแม่ในสถานที่ทำงาน

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี

 • บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั่วไป
 • บริการวิตามินเค
 • บริการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
 • บริการวัคซีนป้องกันโรค
  • วัณโรค (BCG)
  • ไวรัสตับอักเสบบี (HB)
  • คอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิด ทั้งเซลล์ และตับอักเสบบี (DTwP-HB) และวัคซีนป้องกัน คอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิด ทั้งเซลล์ (DTwP)
  • โปลิโอชนิดกิน/ฉีด (OPV/IPV)
  • หัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)
  • ไข้สมองอักเสบเจอี (JE)
  • ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 • บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กจากการวัดเส้นรอบศีรษะเด็ก
 • บริการตรวจการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
 • บริการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ
 • บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และการทาฟลูออร์ไรด์วาร์นิช
 • บริการยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการยาต้านไวรัสเอดส์ และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการนมผงทารกสำหรับเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 • บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน
src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/03/สิทธิบัตรทอง2.jpg สิทธิบัตรทอง คนท้อง และลูกน้อย สิทธิประโยชน์ดีๆ ที่แม่ควรรู้

สิทธิบัตรทอง

กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี

 • บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั่วไป
 • บริการวัคซีนป้องกันโรค
  • วัณโรค (BCG)
  • คอตีบบาดทะยัก (DT)
  • โปลิโอชนิดกิน (OPV)
  • หัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR)
  • ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 • บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการคัดกรองสุขภาพช่องปากในโรงเรียน
 • บริการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ
 • บริการคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยิน
 • บริการประเมินการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
 • บริการคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสพสารเสพติด
 • บริการให้คำปรึกษา และคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี
 • บริการวัดความดันโลหิต
 • บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กเพื่อป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • บริการเคลือบฟลูออไรด์
 • บริการเคลือบหลุมร่องฟัน
 • บริการอนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกัน การควบคุมการตั้งครรภ์วัยรุ่น และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
 • บริการสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน
 • บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน

นอกจากนี้ สปสช.ได้สนับสนุนดูแลเด็กพิการแต่กำเนิดโดยจดทะเบียนเด็กที่มีความพิการ 5 อันดับโรคแรกที่พบความพิการได้แก่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แขนขาพิการแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ และภาวะหลอดประสาทไม่ปิด เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง

อ่านต่อเพิ่มเติม >>

สำหรับโรคทางจิตเวช

 • ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวช ทั้งผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยใน โดยไม่จำกัดวันนอนโรงพยาบาล
 • มีบริการต่อเนื่องในชุมชน
 • คุ้มครองการฆ่าตัวตายจากทุกสาเหตุ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจากการฆ่าตัวตาย
 • มีการบริหารจัดการยาจิตเวชเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาตามความจำเป็น

สำหรับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (ไขกระดูก)

 • ครอบคลุมการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา (รวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัวและจ่าย ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม) ยกเว้นปี 2552 มีการบริหารจัดการพิเศษการผ่าตัดปลูก ถ่ายกระจกตาโดยมีการแยกจ่ายชดเชย ค่าบริการ
 • มีการบริหารจัดการเฉพาะโรค ในลักษณะโครงการนำร่อง (ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน) คือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดเลือด (ไขกระดูก) ในการรักษาผู้ป่วย Leukemia & Lymphoma เพื่อพัฒนาระบบบริการให้พร้อมรองรับการเข้าถึงบริการในอนาคต ตามหลัก เกณฑ์ที่ตกลงกับสถานพยาบาล และเหมาจ่าย 800,000 บาท/ราย
src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/03/สิทธิบัตรทอง1.jpg สิทธิบัตรทอง คนท้อง และลูกน้อย สิทธิประโยชน์ดีๆ ที่แม่ควรรู้

สิทธิบัตรทองเด็ก

สำหรับการทำฟัน

 • ถอนฟันในกรณีปกติ
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก ผ่าฟันคุด (ยกเว้น การผ่าฟันคุดที่ไม่มีอาการหรือเพื่อการ จัดฟัน)
 • อุดฟันทุกชนิด ขูดหินปูน เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือก ศัลย์ – ปริทันต์
 • รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม
 • เคลือบฟลูออไรด์ (เฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง)
 • เคลือบหลุมร่องฟัน (เฉพาะอายุไม่เกิน 15 ปี)
 • การใส่ฟันปลอมฐานอคริลิค
 • การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 • การตรวจวินิจฉัยสภาพของโรคในช่องปาก รวมทั้งการให้ยาก่อน/หลังการรักษา และการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยารับบริการได้ตามความจำเป็นที่หน่วยบริการประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่ายติดอยู่
 2. สำเนาสูติบัตร ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 15 ปี
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่
 4. กรณีที่พักอาศัยไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ให้แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีถิ่นที่อยู่หรือที่เป็นการยืนยันว่าได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ผู้ขอลงทะเบียนไปพักอาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน
 6. หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน ซึ่งรับรองว่าผู้ขอลงทะเบียน พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ พร้อมสำเนาบัตรผู้นำชุมชนของผู้รับรอง
 7. ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำหรือค่าไฟหรือค่าโทรศัพท์) หรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก หรือสัญญาค่าเช่าที่พัก ที่ระบุชื่อของผู้ขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเดิม(กรณีที่ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ)
 8. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติaommoney

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

วิธีทำให้ลูกกลับหัว ทำตอนไหน อย่างไร ถ้าลูกไม่กลับหัวอันตรายแค่ไหน

6 วิธีรับมือกับความเจ็บปวด ระหว่างรอคลอด ของว่าที่คุณแม่มือใหม่

วิธีปลุกลูกเข้าเต้า แบบไม่ให้ลูกร้องไห้งอแง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!