โรงเรียนนานาชาติ 10 อันดับสูงสุดในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติ 10 อันดับสูงสุดของไทย เราได้รวบรวมไว้โดยไม่เรียงลำดับ ซึ่ง 10 โรงเรียนนานาชาตินี้ได้มาโดยการวิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมในระดับประถมศึกษา

• โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ หรือ Harrow International School (ดอนเมือง)

โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ Harrow International School
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์มีจุดเด่นคือ ระบบการเรียนการสอนระดับประถมที่เน้นหลักสูตรตามแบบอังกฤษและเวลส์ สำหรับระดับปฐมวัยมีการแบ่งการสอนเป็นสองระดับใหญ่ๆ คือ The Infant School (สำหรับเด็ก Year 1 และ Year 2 วัย 5-7 ปี) กับ The Pre-prep School (สำหรับเด็ก Year 3, 4, 5 วัย 7-10ปี)

The Infants School: สำหรับหลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐานนั้นเน้นไปที่การพัฒนะทักษะการอ่านการเขียนและความรู้พื้นฐานในการคำนวณ โดยเนื้อหาวิชาหลักที่เด็ก ๆ จะได้เรียนนั้น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี ภาษา และพลานามัย
ในด้านกิจกรรม มีจุดเด่นคือ ให้นักเรียนได้เข้าค่ายค้างคืนในโรงเรียนและนอกสถานที่ตั้งแต่ Year 1 และ Year 2 เพื่อการเน้นการเรียนรู้ในสถานที่จริง ฝึกการใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเรียนการสอนในระดับชั้นนี้ คือ ทำให้หลักสูตรทุกวิชาเชื่อมโยงกัน และสนุก โดยเน้นการเรียนรู้คู่ไปกับการใช้ชีวิตด้วย

โรงเรียนนานาชาติ Harrow International School

The Pre-prep School: สำหรับหลักสูตรการสอนขั้นพื้นฐานนั้นเน้นมุ่งเน้นต่อยอดไปจากเนื้อหาที่เรียนมาแล้วใน The Infants School โดยใช้ระบบการสอนแบบอังกฤษและเวลส์ป็นหลัก เน้นทั้งความป็นปักเจกและการทำงานร่วมกันของเด็ก และเน้นให้เด็กทำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนด้วย

ในด้านกิจกรรมมีจุดเด่น คือ การเรียนรู้นอกชั้นเรียน มีการไปทัศนศึกษานอกสถานที่หลายครั้ง และค้างคืนตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
ที่สำคัญคือ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์นั้นแม้จะป็นสังคมแบบนานาชาติ แต่ก็มุ่งเน้นการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โดยมีจุดประสงค์ให้เด็กๆได้เรียนรู้รากเหง้า ขนบธรรมเนียมไทยอย่างลึกซึ้ง

ช่วยลูกปรับตัวเข้าโรงเรียนนานาชาติ

ดูโรงเรียนนานาชาติอื่น คลิกเลือกหน้าถัดไปด้านล่างนี้


• Ruamrudee International School รามคำแหง

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
โรงรียนนานาชาติร่วมฤดีหรือร่วมฤดีวิเทศศึกษาเป็นโรงรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาตามแบบอเมริกัน ระดับชั้นประถมของโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี เรียกกันว่า Elementary School หลักสูตรระดับประถมของที่นี่เน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมจริง โดยมีโครงสร้างหลักสูตรตามแบบ inquiry-based approach (วิธีการที่อิงแนวทางแสวงหาความรู้ หรือ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ) โดยการเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงกันของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ผ่านการฝึกแก้ไขปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์: เนื้อหาระดับประถมจะครอบคลุมเรื่องใกล้ตัวเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกาย ชีวิต โลก และให้เด็ก ๆ ทำการทดลองจริงด้วยตนเอง เน้นพื้นฐานการคิดอย่างมีตรรกะ และเป็นระบบตามหลักคณิตศาสตร์ด้วย
วิชาการเขียนและภาษา: เน้นการฝึกด้านการออกเสียงแบบต่าง ๆ และสอนให้เด็กเรียนรู้การอ่านการเขียนขั้นพื้นฐานด้วย

กิจกรรมระดับชั้นประถม: โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีเน้นไปที่ด้านศิลปะ วรรณกรรม และเทคโนโลยีที่การเรียนการสอนจัดดำเนินการโดย Performing Arts Center (PAC) ของที่นี่โดยเฉพาะ ในส่วนของการเต้นและดนตรียังเน้นไปที่กิจกรรมเข้าจังหวะ ด้านการแสดงมีโรงละครเล็กๆให้นักเรียนได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ด้วย การเรียนศิลปะก็มีแกลลอรี่เปิดแสดงผลงานนักเรียน

English Language Development Program (ELDP): สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีมีหลักสูตร ELDP ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักเรียนโดยเฉพาะ สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ และมีคาบเรียนเพิ่มเติมช่วยสอนล่วงหน้าและสอนซ้ำในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจด้วย

• Bangkok Patana School บางนา

โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นประถมของโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา เป็นหลักสูตรตามระบบบริติช เน้นบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ เรียนและเล่นไปด้วยกัน เน้นการสอนให้นักเรียนรู้จักยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อม ๆ กันด้วย สำหรับระดับชั้นประถมแบ่งระดับออกเป็น Key stage คือ Key stage 1 สำหรับเด็ก Year 1 และ Year 2 (อายุ 5-7 ปี) และ Key stage 2 สำหรับ Year 3, 4, 5 และ 6 (อายุ 7-11 ปี) มีวิชาพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียน ได้แก่ ดนตรี ศิลปะ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และภาษาที่สาม โดยเน้นไปที่องค์ความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ การสื่อสาร (สอนการพูดและฝึกฟังในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต่างกัน) การพัฒนาทักษะทางกายภาพ (ฝึกการควบคุม เคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมทานอาหารที่มีประโยชน์) การพัฒนาทางอารมณ์ และการอ่านออกขียนได้ (เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับตัวอักษร การอ่านหนังสือและบทกลอน) รวมถึงสอนการคิดอย่างมีตรรกะ และฝึกให้เข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่น คือ โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายสำหรับเด็ก ๆ ระดับชั้นประถมโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา สนามเด็กเล่นแบ่งตามกลุ่มอายุตั้งแต่ Year 1 - Year 4 สระว่ายน้ำสามสระ สนามเทนนิส โรงออกกำลังกาย ศูนย์ข้อมูลการสื่อสาร และเทคโนโลยี (ICT) ที่แบ่งตามกลุ่มอายุอีกทีหนึ่ง

ในส่วนของกิจกรรมนอกชั้นเรียนนั้นก็มีให้นักเรียนเลือกตั้งแต่ Year 1 มากกว่า 80 ชนิด ตั้งแต่กีฬา การวาดภาพศิลปะ การแสดง การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ภาษา และ อื่น ๆ อีกมากมาย
• Shrewsbury International School เจริญกรุง

โรงเรียนนานาชาติ Shrewberry International School
Shrewsbury International School เป็นโรงเรียนนานาชาติบรรยากาศดี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนเจริญกรุง การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของที่นี่จะเรียกโดยรวมว่า The Junior School โดยหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นเป็นระบบของอังกฤษ (English National Curriculum)

The Junior School ของที่นี่แบ่งออกเป็นสองระดับ คือ the Pre-Prep School และ the Prep School โดยมีเนื้อหาหลักที่นักเรียนจะได้เรียน คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และการใช้ชีวิต ที่สำคัญคือในแต่ละระดับชั้นปี มีการนำเนื้อหาของแต่ละวิชามาบูรณาการเชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ใน Year 3 มีหัวข้อรวมที่ต้องเรียนคือ เรื่อง “สัตว์ใกล้สูญพันธุ์” ในวิชาภาษาอังกฤษจะให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความและแต่งเรื่องผจญภัยเกี่ยวกับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ในวิชาคณิตศาสตร์จะให้นักเรียน เรียนเรื่องกราฟนำมาสรุปแหล่งที่อยู่ของสัตว์ รวมถึงเรียนเรื่องการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงของสัตว์แต่ละชนิด
หรือใน Year 5 มีหัวข้อรวมที่ต้องเรียนจากนิยายเรื่อง “ชาลีกับโรงงานช็อคโกแล็ต” ในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะได้ฝึกการชั่งตวงเมนูอาหารที่ทำจากช็อกโกแล็ต ในวิชาศิลปะจะได้ฝึกออกแบบลายห่อแท่งช็อกโกแล็ต ในวิชาวิทยาศาสตร์จะได้เรียนเรื่องเรขาคณิตผ่านการวาดแผนที่โรงงานช็อกโกแล็ต และวิชาวิทยาศาสตร์จะได้เรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีขั้นพื้นฐานผ่านการอบช็อกโกแล็ตด้วย

ส่วนกิจกรรมนั้นเรียกกันว่า “You Time Activity” ทางโรงเรียนก็มีเตรียมไว้ให้นักเรียนมากมายตามระดับชั้นและตารางวันเวลา ที่น่าสนใจ เช่น การเรียนกลองยาว ร้องเพลงภาษาจีน การเล่านิทาน หุ่นละคร เป็นต้น

• Bromsgrove International School มีนบุรี

โรงเรียนนานาชาติ Bromgrove International School
โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟตั้งอยู่บนถนน สุวินทวงศ์ มีนบุรี ติดกับสนามกอล์ฟวินด์ซอร์ปาร์ค เป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 500 ปี

หลักสูตรระดับประถมศึกษาของที่นี่เป็นระบบของอังกฤษ แต่มีการปรับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ให้เข้ากับประเทศไทยด้วย เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ทุกวัน และเรียนภาษาไทยกับภาษาจีนทุกอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นศิลปะและการออกแบบ ดนตรี ว่ายน้ำ มนุษยศาสตร์ และสุขศึกษา โดยจะได้รับการบ้านให้ไปทำทุกวันตามตารางของแต่ละชั้นเรียน

ที่สำคัญคือ ในชั้นเรียนประถมทุกระดับชั้นจะมีครูไทยเป็นผู้ช่วยสอน และมีอุปกรณ์สริมในการสอน คือ กระดานเรียนแบบอัตโนมัติ โรงเรียนยังพัฒนาระบบ ICT ทุกเทอมเพื่อเพิ่มบล็อกในการเรียนการสอน และการบ้านออนไลน์ด้วย สำหรับนักเรียนคนไทยที่ภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอก็จะมีชั้นเรียนเสริมสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้

ส่วนในด้านกิจกรรมนั้น เด็ก ๆ ทุกคนจะได้รับคัดเลือกให้เป็น Star of the Week เพื่อฝึกพูดต่อหน้าผู้ชม ผลัดกันไปเรื่อย ๆ มีการออกไปทัศนศึกษาและค้างคืนนอกชั้นเรียนตั้งแต่ Year 4 เป็นต้นไป ใน Year 3 เด็ก ๆ ก็จะได้พักค้างแรมที่โรงเรียนด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมต่าง ๆ จัดทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันอังคารถึงพฤหัสบดี เช่น เทนนิส เทควันโด ร้องเพลง ไวโอลิน และกลอง เป็นต้น

• International School Bangkok (ISB) ปากเกร็ด

โรงเรียนนานาชาติ ISB
โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ หรือ ที่รู้จักกันในชื่ออักษรย่อว่า ISB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีระบบการสอนตามแบบอเมริกาเหนือ (อเมริกาและแคนาดา) และยึดหลักสูตรแบบ child-centered (ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน) ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่ท้าทาย สร้างสรรค์และสนาน โดยหลักสูตรของระดับชั้นประถมนั้น มีวิชาพื้นฐานที่นักเรียนจะได้ศึกษา ยกตัวอย่างเช่น

Integrated Language Arts เป็นการเรียนทักษะทางภาษาหรือมนุษยศาสตร์แบบผสมผสาน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน สะกดคำ และ ข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานของหลักสูตร คือ workshop การฝึกอ่านและการเขียน ยกตัวอย่างเช่น เรียนการอ่านงานขียนประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่สืบสวนไปจนถึงแนวแฟนตาซี การฝึกอ่านออกเสียง เรียนวิธีการเขียนหนังสือผ่านงานเขียนของนักเขียนชื่อก้องโลก เป็นต้น

โรงเรียนนานาชาติ ISB

วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นประถมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องตัวเลข การคำนวณ เรขาคณิต ไปจนถึงการวัดและวิเคราะห์ข้อมูล

วิชาวิทยาศาสตร์ ยึดหลักการเรียนรู้แบบ inquiry approach (การแบบสืบเสาะหาความรู้) ได้ฝึกค้นคว้า ทดลองสืบเสาะ ตามแบบนักวิทยาศาสตร์จริงๆ

โรงเรียนนานาชาติ ISB

ส่วนในด้านของกิจกรรมนอกชั้นเรียนนั้น ISB มีหลักสูตร ES After School Activities Programสำหรับนักเรียนทุกคนได้เลือกกันตามใจชอบ ตั้งแต่ฝึกยิงธนู ไปจนถึงงานออกแบบ หมากรุก เรือใบ ภาษาที่สาม ออกกำลังกายผ่านการแสดง ขี่จักรยาน ทำอาหารไทย วงดนตรีและอื่น ๆ อีกมากมาย

• Swiss School Bangkok มีนบุรี

โรงเรียนนานาชาติ
Swiss School Bangkok เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1962 หรือ ยาวนานกว่า 50 ปีแล้ว โดยจัดการสอนตามระบบของสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน และ ออสเตรีย สามารถเลือกได้ว่าจะเน้นการเรียนตามภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน และสำหรับการเรียนการสอนของระดับชั้นประถมนั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับใหญ่ ๆ ได้แก่

The Basis Level: เป็นระดับชั้นเรียนที่ให้นักเรียนวัย 6-7 ปี หรือนักเรียนชั้นปีสุดท้ายของอนุบาลและนักเรียนระดับ Year 1 มาเรียนรวมในห้องเรียนเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่อายุต่างกันได้ฝึกการปรับตัว และเพื่อช่วยให้นักเรียนย้ายระดับจากวัยอนุบาลไปสู่ประถมหรือ Year 2 ได้ง่ายขึ้น หลักสูตรของระดับชั้นนี้เน้นไปที่การเรียนคู่การเล่น ให้เด็ก ๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยกัน การอ่านและการฝึกนับคำนวณจะได้รับการสอนผ่านการเล่นเช่นกัน ในระดับชั้นนี้เด็ก ๆ จะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ 7:30 น.-13:35 น. และเข้าเรียนถึง 11.55 น.ในวันศุกร์

Primary School: เป็นระดับชั้นเรียนที่แบ่งอีกครั้งเป็น 5 ระดับย่อย ตั้งแต่ Year 2 ไปจนถึง Year 6 เน้นสอนให้เด็ก ๆ รู้จักเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นด้วย รู้จักความเท่าเทียมทางเพศ ยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมผ่านวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ในชั้น ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษายอรมัน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และงานฝีมือ ที่สำคัญคือหลักสูตรที่นี่เน้นการผสมผสานระหว่างวิชาการและศิลปะไว้ด้วยกัน มีทั้งกิจกรรมดนตรี ฝึกการคลื่อนไหวและศิลปะด้วย โดยนักเรียนจะเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่เวลา 7:30 น.-16.05 น. หลังเวลา13.35 น.เด็ก ๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนต่าง ๆ เช่น ทำอาหาร ยิมนาสติก เล่านิทาน เต้นฮิปฮอป ทำภาชนะปั้นดินเผา ว่ายน้ำ เย็บปักถักร้อย โยคะ และอื่น ๆ อีกมากมาย

• NIST International School สุขุมวิทซอย 15

โรงเรียนนานาชาติ NIST
NIST International School เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนตามหลักสูตร IB International Baccalaureate (IB) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (Primary Year Program) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนก้าวไปสู่ระดับ IB Middle Years (Years 7-11) และ Pre-University Diploma (Years 12-13) ในอนาคต การจัดการเรียนการสอนของ NIST มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนักเรียนสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปรับตัวและเผชิญกับความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาหลักที่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (Primary Year Program) ต้องเรียนนั้น ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ไอที ศิลปะ และ พลศึกษา

กิจกรรมการทำวิจัยค้นคว้า การทำงานเดี่ยวและกลุ่มเป็นจุดเด่นของห้องเรียนระดับประถม มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ฝึกเป็นนักคิด และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีครูผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มาช่วยสอนเพิ่มเติมในวิชาต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี การละคร และไทยศึกษา สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะได้เรียนในชั้นเรียนเสริมที่มีครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองจัดการสอนให้โดยเฉพาะ

ในส่วนของกิจกรรมนอกชั้นเรียนนั้น NIST จัดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนทุกวันจันทร์ พุธและพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 14.45 น. – 15.30 น. นอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของ NIST ก็คือ หลักสูตร World Language มีภาษาให้นักเรียนได้เลือกมากมาย เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเสปน ภาษาเยอรมัน ภาษาจีนกลาง ภาษาเกาหลี ภาษาสวีดิช และภาษาฮินดี

• KIS international school (KIS) ห้วยขวาง

โรงเรียนนานาชาติ KIS

KIS international school เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งมาแล้วกว่า 15 ปี เปิดสอนตามหลักสูตร International Baccalaureate (IB) นักเรียนอายุ 3-11 ปีจะเข้าเรียนในหลักสูตร Primary Years Programme (PYP) และเลื่อนไปเป็นหลักสูตร Middle Years ในอนาคต

หลักสูตร Primary Years Programme ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้วย สำหรับหลักสูตร Primary Years Programme ของ KIS international school นั้นเป็นการสอนแบบบูรณาการ นำวิชาหลักต่าง ๆ มาเชื่อมโยงรวมกัน ได้แก่ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์

โรงเรียนนานาชาติ KIS

ยกตัวอย่างการเรียนการสอนแบบบูรณาการภายใต้ระบบ IB ของ KIS international school: หน่วยการเรียนสำหรับนักเรียนเกรด 3 คือ หัวข้อ “ตลาดสินค้าจะยังเปิดกิจการได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตสินค้าและการแลกเปลี่ยนสินค้า” ครูจะให้นักเรียนตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้า และให้นักเรียนฝึกทักษะด้านไอทีด้วยการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดจากห้องสมุด จากนั้นฝึกทักษะด้านภาษาผ่านการเขียนสรุปความเกี่ยวกับตลาด และจะได้ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ผ่านการสร้างแผนที่ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตลาดด้วย

โรงเรียนนานาชาติ KIS

เด็ก ๆ จะได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตนเรียนหรือรู้สึกจากเนื้อหาการเรียนผ่านการแสดง ดนตรี และ การวาดภาพ นอกจากนี้ยังมีทัศนศึกษาให้เด็ก ๆ ได้ไปตลาดจริง ๆ ด้วย

ในส่วนของกิจกรรมโรงเรียนยังมีหลักสูตร The KIS Friday Clubs ที่ให้เด็กๆทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกัน เช่น การทำสวน ทำหนังสือพิมพ์ ศิลปะ ออกกำลังกาย เป็นต้น

•The American School of Bangkok (ASB)

โรงเรียนนานาชาติ

The American School of Bangkok (ASB) เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามระบบอเมริกัน จุดเด่นของชั้นเรียนระดับประถมศึกษาของที่นี่ คือ ห้องเรียนที่สะดวกสบาย พร้อมเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) ให้นักเรียนสามารถสัมผัสภาพและเคลื่อนภาพต่าง ๆ บนกระดานได้ ทำให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงสื่อการสอน และรู้สึกสนุกมากขึ้นด้วย

แนวคิดสำคัญในการเรียนการสอนของ The American School of Bangkok (ASB) คือ การตระหนักถึงความแตกต่างและความเป็นปัจเจกของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ครูทุกท่านจึงใช้วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปสำหรับเด็กแต่ละคนด้วย

ในด้านวิชาการ มีวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่นักเรียนระดับชั้นประถมจะได้เรียน คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา และ เทคโนโลยี นอกจากนี้โรงเรียนยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านสังคมและทางกายภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละคร ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหว ศิลปะ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และการพานักรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่สำคัญคือโรงรียน The American School of Bangkok (ASB) ให้ความสำคัญกับความป็นสากลและเทศกาลของทุก ๆ ชาติ โรงเรียนจึงจัดงานฉลองของนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น งานเทศกาลอาหารนานาชาติ งานวันตรุษจีนของชาวจีน และ งานเทศกาลดิวาลี หรือ เทศกาลแห่งแสงไฟของชาวอินเดีย เป็นต้น