สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

lead image

เปลี่ยนความโศกเศร้าในวันที่พ่อหลวงไม่อยู่ มาเป็น น้อมนำ "พระราชดำรัช ร.9" มาสานต่อพระราชปณิธาน เฉกเช่นเดียวกับกูรูด้านอสังหาฯ

สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำ พระราชดำรัช ร.9

เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ความทรงจำและภาพบรรยากาศแห่งความโศกเศร้ายังคงอยู่เบื้องลึกของประชาชนชาวไทย ในช่วงเดือนตุลาคม แม้วันนี้พ่อหลวง ร.9 จะทอดพระเนตรพสกนิกรของพระองค์จากบนฟ้า ในฐานะที่เราคนไทยรักและเคารพพระองค์ยิ่งกว่าเหนือสิ่งอื่นใด จึงขอแปรเปลี่ยนความโศกเศร้า พร้อมน้อมนำ พระราชดำรัส ร.9 พระบรมราชาโชวาทของพระองค์ให้สานต่อไปตราบจนลูกหลาน เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มคนอสังหาฯ ที่ต่างยึดหลักแนวทางตามที่พระองค์สอนมาใช้กับการบริหารงาน ทั้ง 8 ท่านนี้

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/10/DD10 2.jpg สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาแห่งประเทศไทย

“เรื่องที่ผมระลึกเกี่ยวกับในหลวง ร.9 อยู่เสมอ นั่นคือการที่พระองค์เดินทางไปทั่วทุกหวงระแหง เพื่อเยี่ยมราษฎรพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ และแก้ปัญหา ดังนั้นในฐานะที่ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกสมาคมอสังหาแห่งประเทศไทย จึงเดินขอสานต่อด้วยการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างการสร้างเครือข่ายจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 14 จังหวัด พร้อมพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นให้มีความเจริญ จากการจัดตั้งบริษัทพัฒนาเมือง อันเกิดจากการรวมตัวกันของนักพัฒนาที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่นภาคเอกชน และทุกคนต่างยึดมั่นในพระราชดำรัสของในหลวง ร.9 ที่พระองค์เน้นย้ำให้ภูมิภาคท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง สามัคคี ซึ่งจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีได้แบบยั่งยืน”

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/10/DD10 1.jpg สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

“พฤกษา ให้ความสำคัญในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่ภาพรวมขององค์กรลงมาจนถึงระดับย่อย โดยมุ่งสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่นชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน ทั้งนี้ผมยังได้น้อมนำพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ท่านได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้เงินทองตามความจำเป็น ไม่เกิดความโลภ ไม่ค้ากำไรเกินควร และมุ่งเน้นทำประโยชน์ส่วนรวมให้กับสังคม ซึ่งตัวผมเองก็มีการจัดตั้งทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ใช้เงินส่วนตัว บริจาคให้กับองค์กร มูลนิธิต่างๆ เพื่อสนับสนุนศาสนา การศึกษาและสังคม มาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และผมอยากให้คนไทยทุกคนมาร่วมน้อมนำพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต และมุ่งเน้นทำประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศไปก้าวสู่ความเจริญต่อไป”

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/10/DD10 3.jpg สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

“พระราชดำรัสของในหลวงร.9 ที่สามารถน้อมนำมาใช้ในการทำงานนั้นมีจำนวนมาก แต่ถ้าจะให้เลือกยกตัวอย่างพระราชดำรัสที่ยึดถือเป็นคติในการบริหารนั้น ผมขอหยิบยกพระราชดำรัสที่ว่า

ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆ คน หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน 

ความประทับใจและฝังใจเกิดจากความเรียบง่ายแต่ครอบคลุมของประโยคสั้นๆ แต่เรียบเรียงมาจนได้ความหมายที่ลึกซึ้ง ใจความของพระราชดำรัสได้บอกถึง ทุกการดำเนินการใดๆ ย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้ แต่ผู้ที่จะเอาชนะปัญหาได้ ก็ต้องตระหนักรู้ถึงปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก และไม่หลบเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนั้น การที่จะเป็นผู้นำและนักธุรกิจที่ดีได้ ต้องเป็นผู้ที่มองเห็นปัญหาได้ไว มองให้ขาด ไม่ตื่นตระหนก และเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการรับมือกับปัญหานั้น และที่สำคัญ ต้องไม่ลืมว่าหลายครั้ง สำหรับองค์กรใหญ่ การทำงานร่วมกันเป็นทีมคือหัวใจสำคัญ พระราชดำรัสนี้จึงเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจผมในฐานะผู้บริหาร ที่ต้องผนึกกำลังพนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกเพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆ และมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน เพื่อการเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน”

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/10/DD10 4.jpg สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

คุณวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

“ผมชอบพระราชดำรัสข้อหนึ่ง ที่มักสอนลูกๆ และตัวเองมาตลอด คือการที่ในหลวงร.9 ท่านสอนให้เรารู้จัก อดทน อดกลั้นและอดออม คือคนสมัยนี้มีนิสัยใจร้อน เพราะมีความต้องการอะไรเร็ว และเหมือนพระองค์มองเห็นอนาคต ซึ่งคนสมัยนี้แสดงอารมณ์ออกมาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการนำพระราชดำรัสของพระองค์มาใช้ จะช่วยให้เราทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี โดยพระองค์ยังทรงตรัสเสมอ ให้เราทำทุกอย่างด้วยสติ โดยผมคิดว่านี่คือพระราชดำรัสที่ทุกคนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนในเรื่องการทำงาน เนื่องจากตอนนี้ภาคธุรกิจกำลังเผชิญปัญหามากมาย ดังนั้นการจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ จะต้องมีสติเสียก่อน อีกอย่างพระองค์เปรียบเสมือนกษัตริย์นักพัฒนา โดยมีหลายสถานการณ์เหมือนกันที่พระองค์ได้นำปัญหามาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมันก็สอดคล้องกับบริหารงานของเรา ที่ต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย”

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/10/DD10 5.jpg สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

“เมื่อสมัยตอนเด็ก ผมจำได้ว่าทุกวันเฉลิมพระพรรษา คุณพ่อคุณแม่จะต้องเข้าวัง เพื่อฟังพระบรมราโชวาทของในหลวงร.9 และเมื่อท่านกลับมาถึงบ้าน ก็จะมานั่งคุยกันถึงพระบรมราโชวาทของพระองค์ และเป็นอย่างนี้ทุกปี โดยสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไม่ต้องเล่าเยอะ แต่มีความหมายลึกซึ้งและชัดเจน โดยมีอยู่ปีหนึ่งที่พระองค์ตรัสถึงคำว่า Double Standard วันรุ่งขึ้นคำนี้ก็กลายเป็นศัพท์มาตรฐาน ที่ทุกคนพูดจนติดหู ทั้งนี้ผมขอน้อมนำพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นธรรม มาใช้ในการทำงาน โดยต้องรู้ว่าหน้าที่ของผู้ประกอบการคืออะไร”

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/10/DD10 6.jpg สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

คุณไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

“ผมยึดพระบรมราโชวาทของในหลวงร.9 ที่ทรงตรัสถึงการปิดทองหลังพระ โดยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อย่างกิจกรรมการเจริญสติ-สมาธิ เน้นฝึกการใช้สติ-สมาธิ กิจกรรมอบรมสัมมนามอบความรู้ เป็นสิ่งที่ผมได้อภินันทนาการให้แก่ประชาชนแบบฟรีๆ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่วนในด้านการบริหารงาน ผมได้น้อมนำพระบรมราโชวาท ที่ทรงพระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 โดยพระองค์ทรงตรัสถึง ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมอาชีพ และสามารถทำให้ธุรกิจที่ทำอยู่ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น”

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/10/DD10 7.jpg สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

“เรื่องที่เราให้ความสำคัญมาก และจดจำอันเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวง ร.9 นั่นคือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องที่จริงๆ แล้วเกิดจากความระมัดระวังและต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการบริหารงานบริษัท นั่นคือการบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเราน้อมรับมาใช้ในการทำงานอยู่เสมอ ทำให้บริษัทเราสามารถผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้ อีกเรื่องหนึ่งที่เราน้อมนำมาใช้ในการพัฒนายกระดับที่อยู่อาศัยของโครงการ นั่นคือการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเราก็นำมาใช้ในโครงการของเรา อย่างเช่น แผงโซลาเซลล์ โดยเราคิดว่าพระราชดำรัสของในหลวง มันอยู่ในชีวิตประจำวันและความคิดของคนไทยทุกคน และทุกคนก็อยากจะนำมาสานต่อ”

 

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2017/10/DD10 8.jpg สนทนาภาษากูรูอสังหาฯ แปรเปลี่ยนความเศร้า พร้อมน้อมนำพระราชดำรัช ร.9

คุณกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ดีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดอทคอม

“เราได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9 เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม ซึ่งข้อคิดดังกล่าวได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน ทั้งภายในองค์กร รวมไปถึงครอบครัว คือไม่ว่าเราจะกระทำอะไรก็ตาม ต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ พร้อมกับสิ่งนั้นจะต้องเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป ประกอบกับในฐานะที่ ดีดี พร็อพเพอร์ตี้ เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ดังนั้นเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และรองรับให้ทุกคนได้มีข้อมูลที่อยู่อาศัยเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังพระราชดำรัสของในหลวง ร.9 ที่พระองค์ทรงตรัส ให้ทำสิ่งที่ดีๆ แก่ส่วนรวม เพื่อให้พสกนิกรไทยได้อยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน”

 

เรื่องข้างต้นเขียนโดย อารยา ศิริพยัคฆ์ Content Writer ประจำเว็บไซต์ DDproperty.com

 

บทความข้างต้นเผยแพร่ครั้งแรกที่ DDproperty.com เว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวม ข่าวอสังหาฯ คู่มือซื้อขาย และรีวิวโครงการใหม่ ไว้กว่า 10,000 บทความ

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

ชวนประชาชนทุกครอบครัวร่วมส่งภาพความทรงจำ ระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

กษัตริย์จิกมี พระราชินี พระราชโอรส เสด็จฯถึงไทย ทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!