100 ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อสำหรับเด็กเกิดวันพฤหัสบดี

100 ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อลูกมงคล ชื่อสำหรับเด็กเกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อลูกเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หนักใจ จะตั้งชื่อลูกอย่างไรดี อยากจะหาชื่อมงคลสักชื่อให้ลูก วันนี้ขอนำ 100 ชื่อเด็กวันพฤหัส ตั้งชื่อลูกมงคลพร้อมความหมาย ชื่อสำหรับเด็กเกิดวันพฤหัสบดี มาแบ่งปันกันค่ะ

ชื่อลูกเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่หนักใจ จะตั้งชื่อลูกอย่างไรดี อยากจะหาชื่อมงคลสักชื่อให้ลูก วันนี้ theAsianparent Thailand ขอนำ 100 ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี ตั้งชื่อลูกมงคลพร้อมความหมาย ชื่อสำหรับเด็กเกิดวันพฤหัสบดี มาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ

 

ชื่อมงคลลูกชาย ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี

ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี

ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี

 1. บุษกล อ่านว่า บุดสะกน แปลว่า ดียิ่ง, วิเศษยิ่งมงคล
 2. ปภังกร อ่านว่า ปะพังกอน แปลว่า ผู้สร้างรัศมี, ผู้รุ่งเรือง
 3. ภฑิล อ่านว่า พะทิน แปลว่า ผู้กล้าหาญมีชัยเหนือผู้อื่น
 4. ภาสกร อ่านว่า พาดสะกอน แปลว่า รุ่งเรืองประดุจดวงอาทิตย์
 5. ภูเบศ อ่านว่า พูเบด แปลว่า ผู้มีอำนาจในโลก, แผ่นดิน
 6. โภคกร อ่านว่า โพคะกอน แปลว่า ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ
 7. บุณยภู อ่านว่า บุนยะพู แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐยิ่ง
 8. ปณัย อ่านว่า ปะไน แปลว่า ผู้ได้รับความรักจากคนรอบข้าง
 9. ปริรม อ่านว่า ปะริรม แปลว่า ผู้มีความยินดี พึงพอใจ
 10. ปองภพ อ่านว่า ปองพบ แปลว่า ผู้ปรารถนาความเจริญ
 11. พลกร อ่านว่า พนละกอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยกำลัง
 12. พหุกร อ่านว่า พะหุกอน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองมาก
 13. ภาสวร อ่านว่า พาดสะวอน แปลว่า ผู้มีรัศมีประเสริฐ, พระอาทิตย์
 14. ภิรมณ อ่านว่า พิระมน แปลว่า ผู้มีความน่ายินดียิ่ง, รื่นรมย์ยิ่ง
 15. มหากุล อ่านว่า มะหากุน แปลว่า ผู้เกิดในตระกูลสูง
 16. ลิปปกร อ่านว่า ลิบปะกอน แปลว่า ผู้สร้างศิลปะ
 17. ศฤงคาร อ่านว่า สะหริงคาน แปลว่า ผู้มีสมบัติ ความรักมากมาย
 18. สกลกร อ่านว่า สะกนกอน แปลว่า ผู้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยความประเสริฐ
 19. สรชัช อ่านว่า สอระชัด แปลว่า นักรบผู้วิเศษ
 20. คมกริช อ่านว่า คมกริด แปลว่า คมของกริชประดุจปัญญาอันเฉียบแหลม
 21. ประกาศก อ่านว่า ประกาสก แปลว่า ดวงอาทิตย์
 22. ปวีณ อ่านว่า ปะวีน แปลว่า ฉลาด, เชี่ยวชาญ, ปราชญ์ผู้ฉลาด
 23. ปองคุณ อ่านว่า ปองคุน แปลว่า มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
 24. พลากร อ่านว่า พะลากอน แปลว่า ผู้กล้าหาญของแผ่นดิน
 25. ภูวิศ อ่านว่า พูวิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 26. ศรัณ อ่านว่า สะรัน แปลว่า ผู้ได้รับการปกป้องดูแลได้รับพร
 27. สุรชัช อ่านว่า สุรชัด แปลว่า นักรบผู้กล้ามีชัยสำเร็จ
 28. คณิศร อ่านว่า คะนิสอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
 29. ณรงค์ อ่านว่า นะรง แปลว่า การรบ, สนามรบ
 30. ปณัยกร อ่านว่า ปะไนกอน แปลว่า ที่ให้ความรัก คำสรรเสริญ
 31. ประพล อ่านว่า ระพน แปลว่า แข็งแรง มีอำนาจ
 32. ปารย์ อ่านว่า ปาน แปลว่า ผู้สามารถ, เป็นที่น่าสนใจ

  ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี

  ชื่อเด็ก วันพฤหัสบดี

 33. ปิยวร อ่านว่า ปิยะวอน แปลว่า เป็นที่รักยิ่ง
 34. พหุกษม อ่านว่า พะหุกะสม แปลว่า ทนทานมาก
 35. พหุคุณ อ่านว่า พะหุคุณ แปลว่า มีความดีมาก
 36. พัสกร อ่านว่า พัดสะกอน แปลว่า ผู้กระทำอำนาจ, ผู้มีอำนาจ
 37. ภรัณยู อ่านว่า พะรันยู แปลว่า ผู้ปกป้อง, ผู้คุ้มครอง
 38. ศุภฤกษ์ อ่านว่า สุพะเริก แปลว่า ฤกษ์ดี, ฤกษ์งาม
 39. สรสิช อ่านว่า สอระสิด แปลว่า เกิดในสระ, ดอกบัว
 40. สหรรษ อ่านว่า สะหัด แปลว่า ร่าเริงยินดี
 41. สัชฌุกร อ่านว่า สัดชุกอน แปลว่า ผู้มีความสุขการเงินดี
 42. สุรรกุล อ่านว่า สุระกุน แปลว่า สกุลแห่งเทพ
 43. สุศรณ อ่านว่า สุสะรน แปลว่า เป็นที่พึ่งพำนัก
 44. อาชว์ อ่านว่า อาด แปลว่า ความซื่อตรง
 45. ชัยสงค์ อ่านว่า ไชยะสงค์ แปลว่า แวดล้อมด้วยชัยชนะ
 46. บวรวงศ์ อ่านว่า บอวอนวง แปลว่า ตระกูลอันประเสริฐ
 47. บารเมษฐ์ อ่านว่า บาระเมด แปลว่า ฐานะสูงสุด
 48. พลบูรณ์ อ่านว่า พนละบูน แปลว่า เปี่ยมด้วยพละกำลัง
 49. พิศวัส อ่านว่า พิดสะวัด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง
 50. พีรวัส อ่านว่า พีระวัด แปลว่า อำนาจของวีบุรุษ

 

ชื่อมงคลลูกสาว ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี

ชื่อเด็กวันพฤหัสบดี

ชื่อ เด็ก วันพฤหัสบดี

 1. ณัชชา อ่านว่า นัดชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้และรุ่งเรือง
 2. บุณิกา อ่านว่า บุนิกา แปลว่า ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม
 3. ปุณิกา อ่านว่า ปุนิกา แปลว่า มีบุญ, มีคุณงามความดี
 4. เปรมา อ่านว่า เปรมา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองประดุจพระอาทิตย์
 5. ภาณี อ่านว่า พานี แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง
 6. ภูรี อ่านว่า พูรี แปลว่า แผ่นดิน, มีปัญญากว้างไพศาล
 7. มิรา อ่านว่า มิรา แปลว่า ผู้มีความยิ่งใหญ่ดุจมหาสมุทร
 8. ศุภกร อ่านว่า สุพะกอน แปลว่า สร้างสิ่งที่ดี, โชคดีเป็นมงคลยิ่ง
 9. สรชา อ่านว่า สอระชา แปลว่า ผู้มีบารมีสูงประเสริฐยิ่ง
 10. อุรชา อ่านว่า อุระชา แปลว่า ลูกสาวอันเป็นที่รัก
 11. เกสรา อ่านว่า เกดสะรา แปลว่า ผู้มีความงดงามดั่งเกสรดอกไม้
 12. เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษมและประเสริฐยิ่ง
 13. บาลิกา อ่านว่า บาลิกา แปลว่า ผู้ได้รับการดูแลอย่างดี
 14. ปัณฑา อ่านว่า ปันดา แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
 15. ปาลิกา อ่านว่า ปาลิกา แปลว่า ผู้ได้รับการรักษาคุ้มครอง
 16. ปุณณภา อ่านว่า ปุนนะพา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยรัศมีอันเต็มเปี่ยม
 17. เปมิกา อ่านว่า เปมิกา แปลว่า ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รักของผู้อื่น
 18. สุชญา อ่านว่า สุชะยา แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ดีในทุกอย่าง
 19. บุณฑริก อ่านว่า บุนดะริก แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ
 20. บุรฑริกา อ่านว่า บุนทะริกา แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ
 21. บุษปศร อ่านว่า บุดสะปะสอน แปลว่า ศรแห่งความรักความอบอุ่น
 22. บูรณี อ่านว่า บูระนี แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความดีงามมั่งคั่ง
 23. ปวีรา อ่านว่า ปะวีรา แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง
 24. ปาณิศา อ่านว่า ปานิสา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต
 25. ปารีณา อ่านว่า ปารีนา แปลว่า สามารถทำสำเร็จทุกประการ
 26. ปีวรา อ่านว่า ปีวะรา แปลว่า เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
 27. ปุณฑริก อ่านว่า ปุนดะริก แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ
 28. ผลิกา อ่านว่า ผะลิกา แปลว่า ความสำเร็จอันประเสริฐ
 29. โมรี อ่านว่า โมรี แปลว่า นกยูงแห่งความงดงาม
 30. ศศิภา อ่านว่า สะสิพา แปลว่า แสงแห่งความงดงาม
 31. อักษรา อ่านว่า อักสะรา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ทรงหนังสือความรู้
 32. กรวรรณ อ่านว่า กอนระวัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม
 33. กุลิสรา อ่านว่า กุลิดสะรา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
 34. โกลัญญา อ่านว่า โกลันยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
 35. บุปผบฏ อ่านว่า บุบผะบด แปลว่า ผ้าประดับดอกไม้
 36. ประณยา อ่านว่า ประนะยา แปลว่า เสน่หา, ความคุ้นเคยฉันมิตร
 37. ปรัษฐา อ่านว่า ปรัดถา แปลว่า ผู้นำอันประเสริฐสุด
 38. ปริยากร อ่านว่า ปริยากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
 39. ปวริศา อ่านว่า ปะวะริสา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
 40. ปาณิสรา อ่านว่า ปานิสะรา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต
 41. ไปรยา อ่านว่า ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
 42. พหุศุภา อ่านว่า พะหุสุพา แปลว่า มีความดีมาก
 43. ภัณฑิลา อ่านว่า พันทิลา แปลว่า มีลาภ, มีความสุข
 44. ภูษณิศา อ่านว่า พูสะนิสา แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ, งามเลิศ
 45. มาณวี อ่านว่า มานะวี แปลว่า หญิงสาว
 46. มิ่งกมล อ่านว่า มิ่งกะมน แปลว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
 47. มิ่งพร อ่านว่า มิ่งพอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ
 48. เศวยา อ่านว่า เสวะยา แปลว่า เป็นที่รัก
 49. สาริศา อ่านว่า สาริสา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร
 50. สิริกร อ่านว่า สิริกอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ชื่อเด็กวันอังคาร ชื่อเล่นลูกวันอังคารพร้อมความหมาย ชื่อมงคลวันอังคาร

ชื่อจริงลูกสาว ลูกชาย ชื่อลูกเกิดวันพุธกลางคืน ชื่อเด็กวันพุธ กลางคืน เสริมมงคล!

ชื่อเด็กวันพุธ ตั้งชื่อสำหรับเด็กเกิดวันพุธกลางวัน – พุธกลางคืน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

iampear

app info
get app banner