ข่าวดี! ประกาศใช้กฎกระทรวงเอื้อหญิงมีครรภ์และเด็กต่ำกว่า 15 ปีสามารถรับงานกลับไปทำงานที่บ้านได้แล้ว!

lead image

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับแม่ท้องจริง ๆ เมื่อกฎกระทรวงประกาศห้ามหญิงมีครรภ์ทำงานทำงานหนัก และยังเอางานกลับไปทำที่บ้านได้!

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้เปิดเผยถึงการลงนามในกฎกระทรวงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล ว่าด้วยการกำหนกงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปี

กฎกระทรวง หญิงมีครรภ์

ตามกฎกระทรวงตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีเนื้อหาสาระว่า "ห้ามผู้ใดให้หญิงมีครรภ์ทำงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น งานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่อาจเกิดอันตรายจากความสั่นสะเทือน ห้ามให้เด็กทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษ  งานเกี่ยวกับแสงจ้า เสียงดัง ความร้อนจัด ความเย็นจัด และห้ามให้หญิงมีครรภ์และเด็กทำงานที่มีลักษณะงานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม งานที่ต้องสัมผัสละออง ไอ ก๊าซ ฝุ่น ฟูม เส้นใย เป็นต้น"

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การออกกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ได้รับความเป็นธรรมและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน เนื่องจากสภาพการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสถานประกอบกิจการ เป็นการจ้างโดยมอบงานให้ผู้รับงานไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการ จึงต้องออกกฎหมายให้ความคุ้มครองแรงงานกลุ่มนี้ด้วย ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

แม่ฟรีแลนซ์เฮดัง! แค่มีบัตรประชาชนก็ทำประกันสังคมได้แล้ว!

เบิกค่าคลอดบุตร สิทธิประกันสังคม ได้เท่าไหร่ พ่อมือใหม่เล่าอย่างละเอียดยิบ

parenttown